Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ОИЦ – Ловеч представи европейски механизми и инструменти пред медии

ÐÐЦ â ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑедÑÑави евÑопейÑки меÑанизми и инÑÑÑÑменÑи пÑед медии

На 13 октомври 2021 г. от 15:00 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии на тема „ОИЦ – Ловеч през новия програмен период“

Кенан Терзиев, управител на ОИЦ-Ловеч, откри събитието като приветства присъстващите журналисти в офиса на Областния център за пореден път по сега действащия проект № BG05SFOP001-4.004-0013-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Ловеч 2019-2021”. Той разясни, че проектът приключва в края на декември, но на бенефициента по проекта - Община Ловеч са изпратени вече новите насоки за кандидатстване с нов проект за периода 2022 – 2023 г. Управителят на ОИЦ- Ловеч представи общите параметри на новия проект и индикативния бюджет, който е предоставен по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“ за двете години 2022 – 2023. Не на последно място той очерта в основни линии бъдещите функции на екипа на Центъра, които не се различават от досегашните, освен че ще бъдат надградени с новата роля на експертите в звената за медиация и за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападния регион. 

Експертите Росица Кривирадева и Мариана Бандрова представиха пред медиите цялостната бъдеща рамка на финансиране на стратегическите документи (механизми, инструменти, планове и програми) за периода 2021 -2027 г. на европейско и национално ниво. Информация относно многогодишната финансова рамка 2021 -2027 г., в т.ч. Кохезионната и Общата селскостопанска политики, респективно бъдещите Програми, съфинансирани по ЕСИФ, които ще действат в България в следващите няколко години, представи Росица Кривирадева, като се спря за кратко и на двата механизма - Механизъм за възстановяване и устойчивост и Механизъм за справедлив преход – всички те част от Плана за възстановяване на Европа и инструмента „Следващо поколение ЕС“ (Next Generation EU). Тя представи и актуалните към момента, но все още индикативни финансовите ресурси, алокирани към България за периода 2021 -2027 г. Нелеката роля да представи детайлно мащабния и доста дискутиран напоследък Национален план за възстановяване и устойчивост  на Р България се падна на Мариана Бандрова, експерт „ИОУ“. Подробно, но стегнато и в резюме, тя представи пред журналистите 4- те стълба на Плана и целия пакет от мерки и реформи към тях, включително разписаните проекти, както и очакваното финансиране по НПВУ под формата на еврогрантове и еврозаеми.

В последващата дискусия екипът на ОИЦ-Ловеч отговори на конкретни запитвания на медиите. Журналистите се интересуваха по-конкретно каква информация търсят напоследък потребителите на Центъра, има ли промяна вследствие на епидемиологичната обстановка и пандемията и дали са се активизирали повече гражданите след локдауна. Екипът на ОИЦ – Ловеч отговори, че в последните две пандемични години гражданите действително са се активизирали и най-голям интерес потребителите на Центъра са имали към три основни теми. Първата касаеше помощите и субсидиите (оборотни и инвестиционни) за бизнеса, предоставени по три процедури на ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020“ (ОПИК), осигуряващи подкрепа за микро и малки предприятия, за средни предприятия и за малки предприятия с оборот равен на или по-голям от  500 000 лв., по която екипът на ОИЦ- Ловеч се включи активно и подпомагаше процеса както на кандидатстването, така и на отчитането на проектите в системата ИСУН. Множество запитвания имаше и от работодатели за всички помощи за запазване на заетостта, разкриване на нови работни места, подпомагане на предприемачи и самонаети лица, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“  (ОПРЧР). Помощите, осигурени за бизнеса по ОПИК, както и за работодателите  по ОПРЧР, са съфинансирани от европейския инструмент REACT EU. Друга голяма тема, която интересува потребителите през последните две години е темата за прилагане на енергоефективни мерки в многофамилни  и еднофамилни жилищни сгради с безвъзмездно финансиране и третата група въпроси, които често задават потребители на Областния информационен център е свързана с туризма в селските райони и все още търсеното от много хора финансиране за „къщи за гости“.    

Областен информационен център – Ловеч  ще продължи и по новия проект за периода 2022-2023 г. да осигурява актуална, безплатна и експертна информация относно възможностите за финансова подкрепа на проектни идеи със средства от ЕСИФ, да надгражда постигната познаваемост на европейските фондове и програми, както и да работи за повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите.                 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж