Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОИЦ – Ловеч представи „Постигнато и предстоящо'' в областта

ÐÐЦ â ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑедÑÑави âÐоÑÑигнаÑо и пÑедÑÑоÑÑо'' в облаÑÑÑа

В периода 17-28 октомври 2016 г. Областният информационен център проведе осем информационни и дискусионни срещи под мотото „Постигнато и предстоящо“. Експертите от ОИЦ-Ловеч запознаха местните общности с възможности за кандидатстване с проектни предложения по процедури, които предстои да бъдат отворени през 2017 г. по Оперативните програми (ОП „Развитие на човешките ресурси; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; ОП „Околна среда“;  ОП „Региони в растеж“; ОП „Иновации и конкурентоспособност“) и Програмата за развитие на селските райони, съгласно публикувани проекти на Индикативни годишни работни програми.

Акцент в срещите по места беше представянето на информация за сключени договори и изпълнение на различни проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони на територията на област Ловеч и общините от началото на настоящия програмен период.

Екипът на Областния център проведе и множество дискусии с присъстващите бенефициенти, с цел споделяне на техния опит в изпълнението на проектите, трудностите които срещат и резултатите, които са постигнали. Присъстващите споделиха като често срещан проблем прекалено дъгите срокове за оценка на подадените проектни предложения, както и закъснялото отваряне на някои процедури.

На събитията присъстваха представители, както на общинска администрация, така и на социални услуги, детски заведения, читалища, местен бизнес и земеделски стопани. Участие взеха и представители на бизнеса в някои общини, които бяха дошли с предварително подготвени въпроси и казуси. В последвалата дискусионна част на срещите екипът на ОИЦ-Ловеч даде разяснения и за отворената в момента за кандидатстване процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони. Във всяка от осемте общини експертите от ОИЦ-Ловеч представиха и добри практики от изпълнявани проекти за развитие на социалното предприемачество през предходния програмен период.

Функционирането на ОИЦ-Ловеч се осигурява по Договор за безвъзмедна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0010-С01 на Община Ловеч, финансиран от ОП „Добро управление, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежа,та от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева: експерт „Комуникация, информация и услуги“

Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч