Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОИЦ – Ловеч представи в областта актуални и предстоящи възможности

ÐÐЦ â ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑедÑÑави в облаÑÑÑа акÑÑални и пÑедÑÑоÑÑи вÑзможноÑÑи

В периода 20 юни – 1 юли 2016 г. Областен информационен център – Ловеч проведе осем информационни срещи в общините от област Ловеч на тема „Възможности 2016 г.“, на които представи актуални и предстоящи процедури за проектно финансиране по Оперативните програми до края на 2016 година.

    Участници в събитията по места бяха представители на образователен сектор (училища и детски градини), социални услуги, центрове за професионално обучение, НПО, информационни центрове, читалища, местни земеделски производители и микропредприятия, общинска администрация и други институции и организации. Акцент в срещите бяха конкретните процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, насочени към училища и детски градини и свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и подкрепа на достъпа на уязвими групи  до висше образование. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, фокусирана както към общини, социални и неправителствени организации, така и към бизнеса, бяха представени разнообразни възможности както за включване на безработни лица в заетост и обучаването им, така и за повишаване квалификацията на заети лица в предприятията, а също и предоставяне на социални услуги в дома, предприемачество и развиване на социални предприятия, транснационални партньорства и др. Възможностите по Оперативна програма „Региони в растеж“, които ще бъдат финансирани до края на годината и които бяха представени пред местните общности, включват подобряване на регионалната здравна инфраструктура, деинституализацията на социалните услуги за деца и възрастни и развитието на туристически атракции с национално и световно значение. На представителите на общинските администрации бе дадена подробна информация относно Оперативна програма „Околна среда“, която ще насочи средства за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за изпълнение на пилотни демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците, за дейности по „Натура 2000“, за преодоляване на риска от наводнения и свлачища, за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Присъствалите на събитието представители от по-малките общини и земеделския сектор бяха подробно запознати с предстоящите до края на годината процедури по Програмата за развитие на селските райони и по-специално с подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, както и с вече обявената за кандидатстване от 4 юли 2016 г. подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева, длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Проект № BG05SFOP001-4.001-0010-С01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ловеч”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч