Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОП „Околна среда“ ще финансира цялостно изграждане на системи за управление на биоразградими отпадъци

ÐÐ âÐколна ÑÑедаâ Ñе ÑинанÑиÑа ÑÑлоÑÑно изгÑаждане на ÑиÑÑеми за ÑпÑавление на биоÑазгÑадими оÑпадÑÑи

Европейска подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 г. обсъдиха кметове и председатели на общински съвети от Североизточния район в рамките на организирания от НСОРБ форум, който се проведе неотдавна в Ловеч.

Галина Симеонова - главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда", представи приоритетите на новата програма и възможностите на общините за финансиране. Новият подход в управлението на отпадъците и възможността за насочване на средствата за ВиК проекти към общините, ако водните дружества отново не успеят да се справят с проектите, бяха темите, които  предизвикаха оживена дискусия.

В новия програмен период ОПОС ще предостави на общините средства за изграждане на цялостни системи за оползотворяване на биоразградими, зелени и хранителни отпадъци. Системите трябва да включват цялостен процес: разделно събиране на отпадъците при източника, транспортиране, съоръжения за преработка, включително и технологии за контрол. Основното предизвикателства за общините остава създаването на цялостна организация за разделно събиране на отпадъци както от домакинства, така и от публични структури. От своя страна Програмата ще финансира и съдовете за разделно събиране,  в това число и за домакинствата. Направените разчети за необходимите средства са на база морфологичния анализ на генерираните отпадъци по общини и се предвижда достъп до финансиране да имат всички 265 местни администрации.

Ангажиментите по разделното събиране на хартиени и стъклени отпадъци остава ангажимент на организациите за оползотворяване на опаковки. Кметът на община Мездра Иван Аспарухов изрази мнението, че именно тези организации досега компрометират целия процес и формират общественото недоверие към устойчивото управление на отпадъците. Галина Симеонова увери, че и от страна на МОСВ предстои промяна в политиката на работа с Организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки и посъветва кметовете за включване в договорите с дружествата на по-високи изисквания и отговорност.

ОПОС ще насърчава изграждането на площадки за предаване от гражданите на употребявани мебели и електроуреди и създаване на последваща възможност за рециклирането им. Подобни инвестиции могат да бъдат правени и в партньорство с частни компании, уточни Симеонова. Допълнителни средства са предвидени и за информационни кампании сред граждани за насърчаване на разделното събиране.

Около 20 млн. лв. са предвидени в новата програма „Околна среда“ за изграждане на системи за отопление на водород, термопомпи, помпи въздух-въздух и други екологични технологии, увери главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда".

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. бе одобрена официално от Европейската Комисия в началото на месец октомври 2022 г. Бюджетът й е 3 565 881 509 лв. и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.

Програмата е основен инструмент за подкрепа за устойчиво развитие и утвърждаване целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда.

Основните цели са свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото  биоразнообразие на България, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Подкрепата за тези цели е разпределена в 5 основни приоритета:

Приоритет 1 „Води“ с бюджет от 1 399,23 млн. лв. подкрепя инфраструктурни мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за водоснабдяване, както и  дейности за подобряване мониторинга и оценката на качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване.

Приоритет 2 „Отпадъци“ с бюджет от 611,49 млн. лв. инвестира в системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци, рекултивация на депа, както и в системи/центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка.

Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ с  бюджет от 259,09 млн. лв. финансира дейности за развитие на мрежата Натура 2000, за подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове, за опазване/възстановяване на екосистемите извън Натура 2000.

Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ с бюджет от 441,31 млн. лв. е насочен към мерки за повишаване готовността на населението за адекватна реакция и осигуряване на наземен капацитет за борба с горските пожари; за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване и за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време.

Приоритет 5 „Въздух“ с бюджет 773,47 млн. лв. ще инвестира в подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез безвъзмездна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи за домакинствата, увеличаване на зелените площи в градска среда и въвеждане на зони за ниски емисии от транспорт.

(НСОРБ)

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия