Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Оранжев код за високи температури на територията на област Ловеч

ÐÑанжев код за виÑоки ÑемпеÑаÑÑÑи на ÑеÑиÑоÑиÑÑа на облаÑÑ ÐовеÑ

  В Оперативен център на РДПБЗН-Ловеч постъпи информация за 02.08.2021 г. е обявен Оранжев код за високи температури на територията на областта, като максималните температури на места от 38ºС до 41ºС. Индекса за пожароопасност показва висока степен (червена) за части от територията на област Ловеч. 

Очакваните високи индекси за пожароопасност (червен и оранжев), както и горещото време са предпоставка за възникването и разпространението на горски и полски пожари.

Времето е опасно. Прогнозирани са метеорологични явления с необичайна интензивност. Възможни са щети и жертви. Бъдете много внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове. Следвайте съветите на властите.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации- част защита от пожари.

6. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

7.  Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112,  068668539; Оперативен дежурен  – 0889402912

Е – mail оперативен център: fscp-oc-lov@mvr.bg

                                                                                         Оперативен център при  РД „ПБЗН” – Ловеч

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж