Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПОЧАСОВИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

На 23.10.2019 г. от 10.00 часа в залата на Барокови къщи в гр. Ловеч се проведе встъпителна пресконференция по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ловеч".

Община Ловеч стартира дейностите по изпълнение на проекта на 01 юни 2019 г., като същият се реализира съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0012 от 17.05.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания - Компонент 2" в рамките на Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът се изпълнява на територията на гр. Ловеч и 34 населени места в община Ловеч с продължителност 18 месеца от 01.06.2019 г. до 01.12.2020 г.

Общият бюджет на проекта е на стойност 375 326,24 лева, от които европейско финансиране  319 027,30 лева и национално съфинансиране на стойност 56 298,94 лева.

Основна цел на проекта е изграждане на мрежа от услуги в домашна среда, която ще окаже положително въздействие върху подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Ловеч.

Почасови мобилни здравно-социални услуги ще се предоставят на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания и техните семейства.

Основната дейност по проекта е да се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, съобразно разработена от Министерство на здравеопазването Методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

Предвижда се предоставянето на 2 типа патронажни услуги:

- Здравни услуги извършвани от медицински специалисти, които включват: помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, помощ при извършване на рехабилитационни и др. услуги, съгласно нуждите на лицата от целевата група, които е допустимо да се предоставят извън медицинско заведение;

- Социални услуги извършвани от социални асистенти, които включват – придружаване до институции, административни услуги и плащания, пазаруване, помощ в домакинството и задоволяване на различни ежедневни потребности. 

В Патронажна грижа се очаква да бъдат обхванати над 146 възрастни лица, включително и хора с увреждания. Интегрираните услуги ще се предоставят 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. За ползваните услуги потребителите няма да заплащат такса.  

Предвижда се за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги да бъдат ангажирани 7 (седем) медицински специалисти, 18 (осемнадесет) социални асистенти и 1 (един) шофьор, обезпечаващ мобилната работа. Община Ловеч ще закупи автомобил, което ще улесни предоставянето на услугите както в града, така и в малките населени места на общината.

С реализирането на проекта ще се осигури качествена интегрирана здравно-социална услуга на 146 възрастни хора и лица с увреждания, с което ще се постигне прилагането на интегриран подход при грижата за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и лицата с увреждания, с ясен социален ефект и въздействие.

Проектът е в съответствие на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с Решение на Министерски съвет.