Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Покана за финансиране на граждански инициативи по проект „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“

Ðокана за ÑинанÑиÑане на гÑажданÑки иниÑиаÑиви по пÑÐ¾ÐµÐºÑ âÐо-близка ÐвÑопа - оÑвоÑена плаÑÑоÑма за гÑажданÑки иниÑиаÑиви (CEOPCI)â

Настоящата покана има за цел активизиране участието на гражданите в прилагането на мерки за опазване на околната среда като част от специфичните цели на проекта. Политиката на сближаване на Европейския Съюз, финансираща такива мерки посредством ОП „Околна среда”, ще бъде по-добре разбрана и утвърдена, а гражданите ще бъдат мотивирани да използват европейски механизми за активно участие в планирането и изпълнението на регионалните и местни политики. Поканата е насочена към финансиране на проекти за опазване на околната среда и подобряване на местата за отдих и туризъм в община Ловеч, които се изпълняват с доброволен труд от неформални обединения на гражданите.

Поканата има следните цели:

  • Да се осигурят условия за активно гражданско включване и участие в благосъстоянието на населените места;
  • Да се благоустроят, усвоят и използват прилежащи територии и околни пространства в населените места с цел подобряване на условията за живот и отдих;
  • Да се насърчава развитието на местните инициативи и доброволчеството, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност;
  • Да спомогне за сближаване с практиката за развитие на местните общности и политиката на сближаване на ЕС.


Бенефициенти по поканата са неформални граждански обединения.
Размер на безвъзмездната помощ: максималният размер, до който може да се кандидатства в натура, е 970 лв. с ДДС

Гражданските инициативи по тази покана следва да бъдат насочени към следните приоритети:

1. Осигуряване на чиста природна среда за отдих и туризъм;

2. Облагородяване на малките населени места.

Крайният срок за подаване на предложенията е 15.07.2021 г.
Краен срок за изпълнение на проектните дейности е 30.10.2021 г.

Всички документи за кандидатстване по поканата, включително онлайн формулярът, може да се свалят от Интернет страницата на проекта www.lovechlab.eu.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж