Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч, се събират на 17 и 18 май

ÐоÑÑоÑнниÑе комиÑии кÑм ÐбÑинÑки ÑÑвеÑ- ÐовеÑ, Ñе ÑÑбиÑÐ°Ñ Ð½Ð° 17 и 18 май

Постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч, се събират на 17 и 18 май (вторник  и сряда). Този месец комисиите имат сравнително по-малко точки за разглеждане.

В повечето комисии е вкарана за разглеждане нова Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч.

Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти, под председателството на Виктор Стойчев, ще работи по 12 точки. Сред тях са:

  1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в Общото събрание на акционерите на „ВиК” АД
  2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ловеч.
  3.  Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2015 година
  4. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни пари за командировки в страната и чужбина от кмета на Община Ловеч за периода от 10.11.2015 г. до 09.05.2016 година.
  5. Приемане на План за развитие на „Общински пазари Ловеч” ЕАД за периода 2016 – 2019 година .

Постоянната комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация, под председателството на Димитър Димитров, ще разгледа също 12 точки. Тя ще заседава на 17 май от 10,00 ч. в заседателната зала и сред по-важните точки са:

  1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в Общото събрание на акционерите на „ВиК” АД.
  2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ловеч
  3. Създаване и приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване”, гр. Ловеч .
  4. Отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост: язовир с. Лисец-1” и язовир с. Лисец-2”,  находящи се в землището на с.Лисец, Община Ловеч; язовир „Горен Кайлък” и язовир „Долен Кайлък”, находящи се в землището на с. Славяни, Община Ловеч; язовир „Гюргевец-1”, находящ се в землището на с. Скобелево, Община Ловеч; язовир ”Прелом”, находящ се в землището на с. Прелом, Община Ловеч и язовир „Калница”, находящ се в землището на с. Горан, Община Ловеч.

Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Данчо Заверджиев ще се събере на 17 май 2016 г. от 12,00 ч. в кабинета общинския съветник.

Ще се обсъждат 4 точки: 

1. Информация относно изпълнение на  раздел ІV-Кметски съветници от глава ІV на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч.

2. Промяна на маршрутни разписания, утвърдени с решение № 500/29.04.2010 г. на Общински съвет-Ловеч .

3. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2015 година

4. Актуализация на капиталовата програма на Община Ловеч за 2016 година.

Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки с председател Милко Недялков се събира на 17 май 2016 г. от 13,00 ч. в кабинета на общинския съветник за разглеждане на

10 точки. Сред тях е промяна в ръководството на постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението.

Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО е 17 май 2016 г. от 15,00 ч. в кабинета на общинския съветник. Под председателството на Росица Маринова ще се обсъждат 4 точки.

Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов има 4 точки. Сред тях е определяне на имот публична общинска собственост на територията на АИР ”Вароша” за изграждане на постоянна експозиция на дарение от художника Никола Манев.За такава е избрана къща общинска собственост в двора на  ЦДГ Мария Сиркова, двуетажна, строена през 1980 г.

Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности,екология и транспорт с председател Ангел Заимов има 12 точки за разглеждане. Сред тях е промяна на маршрутни разписания, утвърдени с решение № 500/29.04.2010 г. на Общински съвет-Ловеч. Предлага се линия да

Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика на Станимир Стоянов има 3 точки за разглеждане, а се събира на 18 май 2016 г. от 13,00 ч.

Постоянната комисия по здравеопазване, която е на 18 май 2016 г. от 14,00 ч. и с председател д-р Георги Мите, също има три точки в проекто-дневния ред.

Постоянната комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав Петрушев има 8 точки, а ще се събере на 18 май 2016 г. от 15,00 ч. в заседателната зала. В проекто-дневния ред е и отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 67218.15.602 с площ от 337063 кв.м., НТП: нива в местността „Мерков” по кадастралната карта на с. Слатина, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 53240/22.08.2011 г. за създаване и отглеждане на трайно насаждение – артишок за срок от 15 стопански години.

Пълният план на комисиите виж отделно в раздел Общински съвет.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч