Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Правят преглед на предоставяните от Община Ловеч административни услуги

ÐÑавÑÑ Ð¿Ñеглед на пÑедоÑÑавÑниÑе Ð¾Ñ ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑивни ÑÑлÑги

Община Ловеч предприе пълен преглед на вътрешните нормативни документи, прилагани в общинската администрация, съобщи кметът Корнелия Маринова. Целта е да се съкратят още повече сроковете за издаване и да се улеснят максимално гражданите.

Предоставена бе подробна информация за извършваните услуги на физически и юридически лица на територията на общината.

В административната сграда на Община Ловеч са обособени два центъра за административно обслужване на физически и юридически лица. В единия се приемат заявления за административни и технически услуги, по гражданско състояние и икономически дейности, земеделско и горско стопанство и други. Другият център приоритетно е ангажиран с администриране на местните приходи.

За улеснение община Ловеч осигурява заявления за попълване на място, както и дистанционно като същите са публикувани на интернет страницата на общината. На всяко заявление подробно са разписани нормативните основания, цената и срокът за изготвяне.

Заявлението може да бъде подадено на гише, чрез изпращане на заявлението с лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Получаването може да бъде заявено по един от посочените начини.

Община Ловеч извършва 41 бр. административни услуги, 30 бр. технически услуги, 18 броя комплексни услуги, 7 бр. издавани  за услуги по МДТ. Общо 96 вида услуги.

От тях електронните услуги са 11. Същите могат да бъдат заявявани чрез сайта на общината от лица с квалифициран електронен подпис.

На касите на общинска администрация са разположени и ПОС устройства за разплащане с банкови карти. В най-скоро време ще бъде активиран и виртуален ПОС-терминал на интернет страницата на общината за разплащане.

Ще бъдат предприети мерки за усъвършенстване на някои процедури, като на гражданите няма да бъдат изисквани документи, издавани от самата администрация. Проверките ще се извършват по служебен ред, документите ща бъдат прилагани служебно към преписката.

От 1.07.2017 г. влиза в сила и промяната в Устройствения правилник на общинската администрация, в изпълнение на одобрената от Общински съвет численост и структура.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител