Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

„Предстоящи възможности до края на 2017 г.“ представи ОИЦ-Ловеч в региона

âÐÑедÑÑоÑÑи вÑзможноÑÑи до кÑÐ°Ñ Ð½Ð° 2017 г.â пÑедÑÑави ÐÐЦ-ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð² Ñегиона

В периода 19 - 30 октомври 2017 г. Областен информационен център - Ловеч проведе осем поредни събития – информационни срещи и открити приемни, част от есенния информационен цикъл в общините на областта. На изпратените от екипа ни покани се отзоваваха представители на местни власти, сдружения, фирми, читалища, социални и обучителни центрове и земеделски производители. В областния град сред присъстващите на събитието бяха и представители на Регионална дирекция по горите, и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). Темата този път бе „Предстоящи възможности до края на 2017 г.“ и бяха представени мерки и процедури за безвъзмездно финансиране на проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони и Оперативните програми, съгласно актуалните им годишни работни програми и графици. В седемте общини, които са селски райони  бяха представени всички очаквани до края на годината подмерки от Програмата за развитие на селските райони в подкрепа на малки земеделски стопанства, преработватели, млади фермери и стопанисващите горски територии, както и очакваната подкрепа за всички видове дребна по мащаб общинска инфраструктура. Внимание беше отделено и на предстоящи процедури, насочени към бизнеса. Дискутираха се теми като възвеждането на електронното кандидатстване и за подаваните проекти по Програмата за развитие на селските райони, както и предоставянето на безвъзмездни консултантски услуги и разработване на бизнес план по определени подмерки от служителите на НССЗ. Коментираха се евентуалните промени в условията за кандидатстване по подмярката за инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности, която се очаква с огромен интерес от хората в малките населени места.

В общините Троян, Априлци, Угърчин, Тетевен и Ябланица, в които има структурирани и работещи Местни инициативни групи с подадени стратегии за този програмен период, бяха представени възможностите и по техни индикативни годишни програми.

В областния град и в община Летница екипът ни представи и процедура „Открий ме“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, която в момента е отворена за кандидатстване. По нея проектни предложения могат да подават неправителствени организации и доставчици на социални услуги, евентуално в партньорство с общини и образователни организации, за дейности, насърчаващи социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Интерес почти навсякъде бе проявен към предстоящата процедура за насърчаване на предприемачеството по Оперативната програма за бизнеса – „Иновации и конкурентоспособност“ и към новите възможности за достъп до кредитиране чрез финансови инструменти.

     Над 1100 броя информационни брошури по представените теми, разработени от експертите на ОИЦ-Ловеч, достигнаха до обществеността по време на организираните информационни срещи и открити приемни в региона.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

За допълнителна информация:,

Тел.: 068/604297,

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч