Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Програма за родители на деца от 7 до 16 години, с цел превенция на конфликтни ситуации в трилогията „родител – дете – училище“

ÐÑогÑама за ÑодиÑели на деÑа Ð¾Ñ 7 до 16 години, Ñ Ñел пÑевенÑÐ¸Ñ Ð½Ð° конÑликÑни ÑиÑÑаÑии в ÑÑилогиÑÑа âÑодиÑел â деÑе â ÑÑилиÑеâ

По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ в Община Ловеч от 03.10.2018 г., сряда, стартира Програма за родители на деца от 7 до 16 години, с цел превенция на конфликтни ситуации в трилогията „родител – дете – училище“. Обективните причини за реализирането на инициативата e фокусът върху ролята на родителя, днес към когото има повече изисквания от преди. Родителите са подложени на натиск от различни страни – работодателите, медиите, обществените институции, другите членове на семейството, собствените очаквания и убеждения за развитието и реализирането на децата им.

В сравнение със света на някогашните родители, днес са налице промени в сферата на трудовата заетост (например по-дълго работно време, по-голяма несигурност на работното място), промени в състава на семейството (например все повече семейства от един родител, много са и семействата с деца от различни бракове и връзки), промени в отношенията между мъжете и жените в семейството, промени в разбиранията относно децата, детството и родителския авторитет.

Превантивната програма за родители се явява помощник в справянето им с все по-големите изисквания на обществото и времето, в което живеем.

Крайната цел на работата в група с родители е да допринесе за благополучието на детето и пълното развитие на неговия потенциал, което се постига с подобряване качеството на родителската грижа.

Посланието на нашата нова програма за работа с родители на деца от 7 до 16 години е:

Ние познаваме значението на детското развитие в този период, разбираме ролята на родителя и изискванията към нея и предлагаме сътрудничество в групите като възможност за осъществяване правото на всеки родител на подкрепа и помощ. Програмата е предназначена за всички родители от общността.

Програмата съдържа десет теми. Всяка тема е отделна сесия за работа с родителите в група и това се случва веднъж седмично в рамките на два астрономически часа за период от два месеца и половина и се провежда в Консултативния кабинет на МКБППМН /сградата на Стоматологична поликлиника, ет.3/.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител