Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проведе се първото общо събрание на населението, което избра кметски съвет

ÐÑоведе Ñе пÑÑвоÑо обÑо ÑÑбÑание на наÑелениеÑо, коеÑо избÑа кмеÑÑки ÑÑвеÑ

Днес в с. Слатина се проведе първото за мандат 2023 - 2027 общо събрание на населението, на което бе избран кметски съвет от седем членове. С това започнаха поредицата от общи събрания в селата, на които да бъдат избрани кметски или обществен съвет.

В 14 села, които са с кметски наместници, те са свикани със заповед на кмета на общината, в останалите става със заповед на кмета на кметството. Събранията трябва да приключат до края на март. Те са в изпълнение на разпоредбите на чл. 37в от Закона за местното самоуправление и местната администрация, правилника за организацията и дейността на общинския съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2023-2027 г. и Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

В Слатина предстои следващата седмица първо заседание на кметския съвет, на което да бъде избран председател. Самото общо събрание днес се проведе в присъствието на кмета на Общината Страцимир Петков, който поздрави слатинчани за участието в създаването на този орган - „изключително важен, защото брани интересите на местните хора“. Бъдете дейни по основните приоритети на селото, прикани Петков. Той сподели, че Община Ловеч планира цялостно проектиране за сградата на читалището в Слатина за последващ основен ремонт.

Да бъдем обединени и занапред, както днес, призова кметът на Слатина Антоанета Нанкова.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч