Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проведе се пресконференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“

ÐÑоведе Ñе пÑеÑконÑеÑенÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ пÑÐ¾ÐµÐºÑ âÐодкÑепа за деинÑÑиÑÑÑионализаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° гÑижиÑе за деÑа в гÑ. ÐовеÑâ

 

 

На 6 август 2018 г. в залата на Общински съвет – Ловеч се проведе встъпителна пресконференция по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“. Договор за БФП №:BG16RFOP001-5.001-0017-C01/29.01.2018г. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“. Продължителността на проекта е 20 месеца от 29.01.2018 г. до 29.09.2019 г.

Общата стойност на проекта е 939 989,18 лв., от които Европейско финансиране -  798 990.80 лв. и Национално съфинансиране - 140 998.38 лв.

Основната цел на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ е изграждане на база, в която да се осъществи предоставяне на подходящи услуги в общността за подкрепа на децата и семействата, с цел превенция на рисковете и създаване на условия, които в най-голяма степен ще отговорят на индивидуалните потребности на децата и ще гарантират техните права и интереси.

На встъпителната пресконференция присъстваха г-жа Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, зам.-кмет г-н Венцислав Христов, секретарят на Община Ловеч - г-жа Даниела Цанова, зам.-председателят на Общински съвет-Ловеч г-жа Даниела Събева, представители на Регионална Дирекция „Социално подпомагане“- Ловеч, Регионална здравна инспекция-Ловеч, Дирекция„Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, Ресурсен център - Ловеч, Сдружение „Граждански инициативи“, Сдружение „Закрила“, Сдружение „Екомисия 21 век“, представители на „МИЛЕПРЕС-СЛАВЧЕВ“ ООД – гр. Ловеч – изпълнител на договор за извършване на инженеринг по проекта, управителите на всички социални услуги в общината, граждани, медии, гости и служители от Общинска администрация Ловеч.

Ръководителят на проекта представи предвидените дейности, изпълнението им до настоящия момент, целите и очакваните резултати.

     

Проектът предвижда:

  • Преустройство на партерен етаж в ж.б. „Октомври“, ул. „Иларион Ловчански“ №1, кв. „Дикисана“, гр. Ловеч в Център за обществена подкрепа и надграждане на дейността;
  • Преустройство на първия етаж на бивша детска ясла в ж.к. „Здравец“, гр. Ловеч, относително обособена част от 2-етажна масивна сграда, публична общинска собственост, и разкриване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
  • Преустройство на втория етаж на бивша детска ясла, в ж.к. „Здравец“, гр. Ловеч, и обособяване на Преходно жилище за деца от 15 до 18 год. възраст;
  • Ремонт на апартамент, общинска публична собственост, с адрес гр. Ловеч, ж.к. „Здравец“, бл. 203, вх. А, ет.2, ап.3 и обособяване на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 год. възраст.

 

В рамките на проекта ще се финансира изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването, необходими за създаване на 4 нови социални услуги в община Ловеч:

1. Център за обществена подкрепа  - надграждане на дейността с капацитет 100 лица  и отделяне на кризисен център с капацитет 4 места;

2. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги; 

3. Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места;

4. Наблюдавано жилища за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 6 места.

В заключение, кметът на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова информира присъстващите, че с реализацията на проекта ще се надгради постигнатото в сферата на социалните услуги в община Ловеч и ще осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч