Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Проведе се заключителна пресконференция и официална церемония за откриване на обект по проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Ловеч - етап 1

На 10 февруари 2020 г. в Ловеч се проведе заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, договор за БФП №BG16RFOP001-1.020-0005-С03, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност е 1 296 210.72 лв., европейското финансиране е 1 101 779.12 лв., а националното съфинансиране е 194 431.60 лв. Лентата на обекта бе прерязана от кмета на общината и изпълнителя на строителните работи на площадката пред най-големия обект на ул. „Георги С. Раковски“ № 20, № 24 и № 26.

Кметът Корнелия Маринова направи следната равносметка:

„От 2017 година до сега мерки за енергийна ефективност са реализирани в 28 многофамилни жилищни сгради както в държавни и обществени сгради. От тях 11 многофамилни жилищни сгради бяха по Националната програма за енергийна ефективност, седем – по Етап 1, който всъщност приключва днес, две – от Етап 2, отново по мерки за енергийна ефективност и реализиране на инвестиционната програма на Община Ловеч по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, четири сгради, едно училище, две детски градини и една детска ясла от образователна инфраструктура. Още - сградата на РУ на МВР, други три сгради, които са по деинституционализация на деца по друг приоритет на ОП „Региони в растеж“. В момента се изпълняват дейности по пет сгради. Едната е за деинституционализация на възрастни хора с психически увреждания, други три по Етап 2 на енергийна ефективност. Да не забравяме социалните жилища в кв. „Гозница“, там са 49  апартамента, които ще осигурят условия на социално слаби хора. Избрахме изпълнители за още пет сгради по енергийна ефективност, още четири са в процедура на оценка по националната програма за енергийна ефективност. Въобще това е един много сериозен труд, който целият екип на общината реализира, както и обществените поръчки за избор на изпълнител

По-рано в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч, се състоя заключителна пресконференция, на която присъстваха кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова, зам.- кметовете Цветан Георгиев и Венцислав Христов, участници в проекта, журналисти и граждани.

Проектът подобрява състоянието на инфраструктурата и градската среда и повишава енергийната ефективност на сградите. Проведени бяха шест процедури и сключени девет договора.  Проектът обхваща седем многофамилни сгради на различни адреси, като са облагодателствени чрез енергийната ефективност 73 домакинства.

В резултат от това са сключени договори с 15 сдружения на собствениците, разпределени в три проектни предложения, всяко от които са включени по минимум пет сгради.

Настоящият проект е първият от тях за реализирането на мерките за енергийна ефективност върху многофамилни жилищни сгради по ОПРР 2014-2020г. от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план на Ловеч.

По проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2" приключи изпълнението на СМР за 2 сгради: на ул. „Цачо Шиков" №39-41 и ул. „Цачо Шишков" №42-5OA Изпълняват се СМР за 3 сгради. Крайният срок на договора за безвъзмездна финансова помощ е 17.05.2020г.

Избрани са изпълнители за дейността инженеринг за проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3". Предстои сключването на договорите за дейността инженеринг. С реализирането на тези три проекта, засягащи 17 многофамилни жилищни сгради с до 35 самостоятелни обекта, ще се повиши енергийната ефективност на общо 187 домакинства.

В Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч са договорени 3 247 000 лв. по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради". В резултат на спестен ресурс сумата вече е 3 546 000 лв. Сумата е разпределена между 15 многофамилни жилищни сгради, разположени в строителните граници на Ловеч.