Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщения до Тиха Николова Кандева гр. София

Съобщавам ви, че за имот с идентификатор №43952.558.649 в местността „Синан тепе”, в землището на гр. Ловеч е издадена Заповед № З-895/07.06.2021 г. на Кмета на Община Ловеч с която наследниците на Петър Христов Петров придобиват собственост върху имот с идентификатор №43952.558.649 в м. „Синан тепе“ – юг, землище на гр.Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

Приложение: Копие на Заповед № З-895/07.06.2021 г. на Кмета на Община Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч