Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Сдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес организира среща на 18 май в Ловеч

СдÑÑжениеÑо за подпомагане на Ð¼Ð°Ð»ÐºÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑеден Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¾ÑганизиÑа ÑÑеÑа на 18 май в ÐовеÑ

Сдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), организира среща-дискусия в Ловеч, посветена на условията за развитие на малкия и средния бизнес в Северозападен район и възможностите за неговото финансиране по време на българското европредседателство.

Срещата ще се проведе в залата на Общински съвет Ловеч, на 18.05.2018 год. от 10:30 часа.

Събитието ще бъде открито от  кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и председателя на ОБК Веселин Халачев. Дневният ред включва преглед и предложения за работа чрез оперативните програми, управлявани в РБългария - МОН , МРРБ, МИ, МОСВ, МТСП, ПРСР и др., както и възможности и партньорства за МСП чрез инструменти, управлявани от ЕС /Европа за гражданите, Еразъм +, Лайф, Интеррег, Творческа Европа,  Хоризонт 2020.

След обяд ще бъде обърнато внимание на темата за международните пазари, крауфъндинг, възможности за банково финансиране и осигуряване на работна ръка.

Специални гости ще бъдат експерти от отдел "Европейски фондове" към ОБК и представители на регионалните структури на ОБК от Варна, Силистра и Велико Търново.

По-рано, на 11.05. 2018 г., беше сключено рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между  Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – ОБК, и Община Ловеч.

Страните се споразумяха, в съответствие със стратегическите си приоритети и дейности в областта на постигане на устойчиво и балансирано териториално развитие, да си сътрудничат в следните направления:

1. Подготовка на проектни предложения в следните направления и програми :

I. EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 2014-2020 - „Европа за гражданите” Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС, Мярка: Мрежа от градове с размер на безвъзмездната финансова помощ до 150 000/сто и петдесет хиляди/ евро при 100% финансиране по програмата.

II. ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА – Направление „КУЛТУРА“, подкрепа за фестивали. /Предстои процедурата да бъде отворена и сроковете и условията за подаване ще бъдат уточнени допълнително/.

III. ЕРАЗЪМ+. Тема: „Европейски спортни събития, извън Европейската седмица на спорта през 2018г.“ с размер на гранта  500 000 евро на проект, при интензитет  80%.

 Предвидено е още съвместна подготовка и участие в обучения, конференции и семинари, обмяна на опит, експертна подкрепа, знания и иновации, както и съвместно участие в международни, национални и регионални проекти.

Споразумението се сключва за срок от три години.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч