Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Системата от мерки за повишаване събираемостта на местните приходи в Община Ловеч дава резултати

СиÑÑемаÑа Ð¾Ñ Ð¼ÐµÑки за повиÑаване ÑÑбиÑаемоÑÑÑа на меÑÑниÑе пÑиÑоди в ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð´Ð°Ð²Ð° ÑезÑлÑаÑи

Община Ловеч в периода от 1 януари 2016 г. до 20 юли 2016 г.  предприе система от мерки за повишаване събираемостта на местните приходи, които вече дават резултати. Това става ясно от докладна записка на дирекция „Местни приходи“. Внедрен е нов програмен продукт с модул „Местни данъци и такси“, който обхваща всички бизнес процеси, свързани с приемане и обработване на данъчни декларации, искания за административни услуги и коригиращи документи. Обхванати са и приемане и отразяване на плащания, изготвяне на документи като удостоверения, глоби и други, и извеждане на справочна информация. 

Ежемесечно се получават обновления и нови версии за програмния продукт.

За първи път в сградата на общината беше внедрена и система за регулиране на човекопотока, спомагаща за по-бързо, качествено и ефективно обслужване на данъчнозадължените лица, както и за по-качествен контрол на служителите от дирекцията.

От началото на годината с промяната в ЗМДТ беше изградена връзка с Министерството на финансите (МФ), чрез която по електронен  път става декларирането на МПС, без да е необходимо да се губи време за подаване на данъчни декларации. Изградена е втора връзка с МФ, по която ежедневно се предоставя информация относно всички извършени дейности от дирекцията за деня.

За улеснения на гражданите е сключен договор с банка за обслужване на разплащания с банкови карти на електронно терминално устройство ПОС. В касата на дирекцията „Местни приходи“ бяха инсталирани три броя посттерминала.

През тази година бяха инсталирани VPN – връзки с 24 населени места, като за заплащането на местните данъци и такси вече не е необходимо лицата да ходят до Ловеч.

От началото на 2016 г. се получава регулярно информация за удовлетвореността на клиентите от обслужването. Това става чрез кутии за сигнали и предложения, чрез интернет-страницата на общината и чрез системата за получаване на жалби и предложения. При възникнал проблем незабавно се взема отношение за ефективно и срочно разрешаване.

Показателно  е, че от началото на годината не е постъпила нито една жалба срещу служител от дирекцията от гражданин.

Община Ловеч в периода от 1 януари 2016 г. до 20 юли 2016 г.  предприе система от мерки за повишаване събираемостта на местните приходи, които вече дават резултати. Това става ясно от докладна записка на дирекция „Местни приходи“. Внедрен е нов програмен продукт с модул „Местни данъци и такси“, който обхваща всички бизнес процеси, свързани с приемане и обработване на данъчни декларации, искания за административни услуги и коригиращи документи. Обхванати са и приемане и отразяване на плащания, изготвяне на документи като удостоверения, глоби и други, и извеждане на справочна информация. 

Ежемесечно се получават обновления и нови версии за програмния продукт.

За първи път в сградата на общината беше внедрена и система за регулиране на човекопотока, спомагаща за по-бързо, качествено и ефективно обслужване на данъчнозадължените лица, както и за по-качествен контрол на служителите от дирекцията.

От началото на годината с промяната в ЗМДТ беше изградена връзка с Министерството на финансите (МФ), чрез която по електронен  път става декларирането на МПС, без да е необходимо да се губи време за подаване на данъчни декларации. Изградена е втора връзка с МФ, по която ежедневно се предоставя информация относно всички извършени дейности от дирекцията за деня.

За улеснения на гражданите е сключен договор с банка за обслужване на разплащания с банкови карти на електронно терминално устройство ПОС. В касата на дирекцията „Местни приходи“ бяха инсталирани три броя посттерминала.

През тази година бяха инсталирани VPN – връзки с 24 населени места, като за заплащането на местните данъци и такси вече не е необходимо лицата да ходят до Ловеч.

От началото на 2016 г. се получава регулярно информация за удовлетвореността на клиентите от обслужването. Това става чрез кутии за сигнали и предложения, чрез интернет-страницата на общината и чрез системата за получаване на жалби и предложения. При възникнал проблем незабавно се взема отношение за ефективно и срочно разрешаване.

Показателно  е, че от началото на годината не е постъпила нито една жалба срещу служител от дирекцията от гражданин.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч