Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Служителите от Областен екип по приемна грижа-Ловеч преминаха обучение за повишаване на квалификацията си на теми, свързани с прояви на насилие над деца и превенция

 

В тридневно специализирано обучение на тема „Проява на насилие над деца. Определение. Видове насилие. Причини. Превенция“, проведено в град Ловеч от Симеон Тодоров, служителите на Областен екип по приемна грижа-Ловеч по Проект „Приеми ме 2015“ повишиха своята квалификация и мотивация за работа на специалистите по приемна грижа.

Чрез използването на интерактивни методи при реализацията на квалификационните форми с екипа, пряко зает с работа по приемна грижа, се цели разширяване и обогатяване на уменията им, за предоставяне на подкрепа, насочена към конкретните потребности на приемните семейства. Задача на обучението е да се усъвършенстват уменията на екипите за сътрудничество със специалистите от институциите, с които си взаимодейства ОЕПГ и работа в екип, както и надграждане на практически умения за индивидуална работа със семейства, чийто приемни  деца са били жертви на насилие.

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.