Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стартираха работни срещи в селата на територията на Община Ловеч във връзка с разработване на СВОМР

СÑаÑÑиÑаÑа ÑабоÑни ÑÑеÑи в ÑелаÑа на ÑеÑиÑоÑиÑÑа на ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð²Ñв вÑÑзка Ñ ÑазÑабоÑване на СÐÐÐР

 

 

На 25.07.2023 г. представители на МИГ Летница - Ловеч проведоха работни срещи в селата Радювене, Лисец и Слатина. Събитията се организираха от МИГ Летница-Ловеч, със съдействието на  ОИЦ-Ловеч и кметовете на населените места, във връзка с разработване на Стратегията за водено от общността местно развитие (СВОМР).

В срещите се включиха над 30 души - представители на местния бизнес, земеделски производители, читалищни деятели и кметове на села. Те получиха информация за процеса на подготовка на стратегията, как ще работи Местната инициативна група и начина на одобряване на проектните предложения. Участниците задаваха въпроси за допустими дейности и споделяха своите идеи за проекти, които да се включат в стратегията.

Целта на Местна инициативна група Летница - Ловеч е разработване на водена от общността стратегия за устойчиво икономическо развитие на територията на община Летница и селата от община Ловеч. За да отговаря максимално на нуждите и готовността на местната общност и местните предприемачи, участието на местната общност в нейната подготовка е от ключова важност.

За да се гарантира максимално отворен и прозрачен процес на подготовката на стратегията, през месец август предстоят нови срещи, обучения и конференции, на които заинтересованите страни да обсъдят обща визия и конкретни проекти, които да залегнат в стратегията.

МИГ Летница-Ловеч разчита на всички, които имат идеи за развитие на устойчив бизнес и инициативи в селата и са готови да застанат зад тяхното осъществяване!

 


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони
Проект: „Подготовка на стратегия за местно развитие, с участието на местната общност
на територията на общини Летница и Ловеч“
Договор №: РД 50-74/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч