Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Удължава се услугата „Грижа в дома“ в община Ловеч

УдÑлжава Ñе ÑÑлÑгаÑа âÐÑижа в домаâ в обÑина ÐовеÑ

Със седем месеца се удължава услугата „Грижа в дома“ в община Ловеч. Това стана възможно, след като днес кметът Страцимир Петков подписа допълнително споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Ловеч“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г. С допълнителното финансиране бюджетът на проекта достигна 2 992 673 млн. лв. Продължителността става 25 месеца – от 5 декември 2022 г. до 5 януари 2025 г. За целия период на проекта са обхванати 379 хора с увреждания и възрастни, зависими от грижи, и е осигурена трудова заетост на 80 лица.

Проектът включва дейности по предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа на хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване. Услугите са доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог, осигурена е супервизия и обучение на служителите.

Към момента 228 хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване получават подкрепа от назначените 67 служители – социални асистенти, медицински сестри, диетолог, сътрудник "Социални дейности", психолог и шофьор. Приемът на заявления от кандидати за ползване на услугата и кандидати за работа продължава.

През май Комитетът за наблюдение на програмата одобри допълнителни средства по процедурата в размер на 48 млн. лв. По този начин се гарантира предоставянето до края на годината на една от най-желаните мерки за подкрепа на хората в уязвима ситуация. „Грижа в дома“ е една от първите операции, която стартира по ПРЧР през ноември 2022 г.

Програмата се съфинансира от Европейския социален фонд плюс.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч