Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Управление на излезлите от употреба моторни превозни средства в Ловеч

УпÑавление на излезлиÑе Ð¾Ñ ÑпоÑÑеба моÑоÑни пÑевозни  ÑÑедÑÑва в ÐовеÑ

През април т. г. бе издадена Заповед № 492/04.04.2017 г.на Кмета на Община Ловеч, с която е назначена комисия за установяване на излезлите от употреба моторни                                                                                                                                                    превозни  средства (ИУМПС) и техните собственици.

Тя бе на основание чл.22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 4 ал. 1, т. 9 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за изхвърляне, събиране , транспортиране, сортиране, претоварване ,оползотворяване и обезвреждане на битови строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч.

На установените  излезлите от употреба МПС  се издава предписание за преместване,  с указание в 14 дневен срок, собственика  на ИУМПС да освободи терена -  общинска  или държавна собственост.

За периода от месец април до септември 2017г. комисията е издала 27 бр. предписания.  Собствениците на 21 бр.  ИУМПС са изпълнили предписанията.

На собствениците на останалите 6 бр. ИУМПС, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, ще бъде издадена заповед.  С тази  Заповед за преместване на превозното средство, издадена от Кмета на Общината,  колите се транспортират на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и после до центровете за разкомплектоване на ИУМПС.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч