Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В полза на Община Ловеч приключи съдебната сага за поръчката за основен ремонт на улиците

Рполза на ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑиклÑÑи ÑÑдебнаÑа Ñага за поÑÑÑкаÑа за оÑновен ÑÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ð½Ð° ÑлиÑиÑе

~~В полза на Община Ловеч приключи съдебната сага, която стопира това лято  основния ремонт на общинска пътна мрежа и ремонт на улична мрежа. Това става ясно от решение № 12361 на Върховния административен съд на Република България  от 15.11.2016 г. Производство е по чл.216, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с глава дванадесета от АПК.
Производството бе образувано по жалба от кмета на община Ловеч против решение №503 от 09.08.2016г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което е отменено като незаконосъобразно Решение № 019/07.04.2016 г. на кмета на Ловеч за открита процедура за възлагане на обществена поръчка за основен ремонт на пътна мрежа и ремонт на улици.
В жалбата се твърди, че решението, което в крайна сметка лиши Ловеч от ремонт на улиците, е недопустимо, неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Твърди се още, че са незаконосъобразни изводите на КЗК за наличие на неравнопоставеност и дискриминация при въведените от възложителя изисквания.
Ответникът - Комисията за защита на конкуренцията , редовно призован, не се явява на заседанието и не взема становище по жалбата.
В своите мотиви съдът приема, че незаконосъобразно и необосновано КЗК е приела, че с въведените клаузи в проекта на договор са нарушени принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Въвеждането на тези принципи в процедурите за обществени поръчки са свързани с предоставяне на еднакви условия за достъп и участие, както и равностойно третиране на кандидатите. С принципите се гарантира именно равнопоставеност, поради и което законодателят изисква от възложителя при обявяване на изискванията да не се допуска въвеждане на условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничаване.
Съдът прави едно много важно разграничаване - същността на принципите е насочена към кандидатите по хоризонтала между тях в процедурите, но не изисква равнопоставеност в отношенията между възложител от една страна и кандидатите от друга. Именно поради това не е налице нарушение на принципите, когато са въведени от възложителя условия и изисквания в съответствие със ЗОП, които защитават интересите на възложителя, гарантират и обезпечават ефективност при разходването на публичните средства. При упражняване на това си правомощие общината действа като орган на власт, на който е възложена компетентност за разходване на публични средства при спазване на разпоредбите на ЗОП.
В крайна сметка на основание чл.216, ал.6 от ЗОП, във връзка с чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК,  четвърто отделение на ВАС отхвърля решението №503 на КЗК, с което е отменено като незаконосъобразно решението на кмета на Ловеч.
Осъжда фирмата  „Галчев инженеринг груп“ да заплати на общината разноски по делото в размер на 5000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч