Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Виж какви допълнителни мерки срещу коронавирус прие Общинският оперативен щаб в Ловеч

Ðиж какви допÑлниÑелни меÑки ÑÑеÑÑ ÐºÐ¾ÑонавиÑÑÑ Ð¿Ñие ÐбÑинÑкиÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑивен Ñаб  в ÐовеÑ

Общинският оперативен щаб в Ловеч на свое заседание на 16 март 2020 г. прие нови допълнителни мерки към приетите по-рано такива. За улеснение виж прикачен файл, където новите моменти в текста са маркирани в червено.
Същевременно щабът отново приканва гражданите да спазват разпоредбите на компетентните държавни, общински и здравни органи, освен това препоръчва ограничаване на социалните контакти и посещения в административни сгради. Необходимо е да се следи актуалната обстановка в страната, като по възможност да се ограничат пътуванията до районите с констатирани случаи на заболели от коронавирус, както и да се спазва висока лична хигиена.

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС
В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Актуализация от 16.03.2020 г.

Във връзка с констатирани случаи на заболели от коронавирус в България и с цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, Община Ловеч въвежда допълнителни мерки и ограничения и прави следните препоръки, считано от 16.03.2020 година:
1. В системата на образованието - в училищата, детските градини, ЦПЛР и общежитията на територията на Община Ловеч:

Мерки на държавата:
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването:
- Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
- Преустановява се посещението на децата в детските ясли и детските градини.

Мерки на Община Ловеч:
- Временно преустановяват дейност Център за обществена подкрепа, Младежки дом, Центрове за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс и ученическо общежитие, спортна зала, репетиционни зали;
- Директорите на училища и Центрове за подкрепа на личностно развитие да разпоредят преустановяване провеждането на занимания и репетиции в залите и спортни прояви във физкултурните салони;
2. В системата на здравеопазването и социалните грижи - в домовете за стари хора, центровете за настаняване от семеен тип, защитените жилища и детските ясли:
Мерки на държавата:
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването:
- Преустановява се посещението на децата в детските ясли и детските градини.

Мерки на Община Ловеч:
- Домашен социален патронаж работи, съгласно указанията на МТСП и АСП;
- Преустановяват дейността си Детска млечна кухня, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за деца и възрастни с увреждания, Дневен център за хора с психични увреждания.
- директорите и управителите на социалните заведения и Домашен социален патронаж да не допускат на работа служители, проявяващи симптоми на респираторни заболявания;
- забранява се събирането на хора и провеждане на организирани мероприятия  в клубовете на инвалида на територията на общината до отшумяване на заболяването.

3. В културните институти - читалища, музей, библиотека, галерия, театър, клуб на културните дейци и др.:
- да бъде преустановено провеждането на масови мероприятия и да бъдат предприети мерки за допълнителна дезинфекция на помещенията.
- Преустановяват дейността си - читалища, музей, библиотека, галерия, клуб на културните дейци.
- В обектите – общинска собственост, предоставени за ползване от читалища, да бъдат преустановени всички занятия и репетиции;
- В театъра се преустановява провеждането на масови мероприятия и представления.

4. В сградата на общинска администрация и административните сгради на кметствата, особено в центровете за работа с граждани:
- Да бъдат предприети мерки за текуща интензивна дезинфекция и осигурени измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните помещения.
- Служителите да работят с лични предпазни средства- маски и ръкавици.
- Физическите и юридическите лица да ограничат ползването на услуги на място на гише в общинска администрация и то само по въпроси само от изключителна необходимост. Жалби, сигнали и заявления да се изпращат на електронната поща на Община Ловеч или чрез инфраструктурата на Държавна агенция електронно управление, заплащането да става чрез електронните пос-терминали.
- За осъществяване на срещи със служители при крайна необходимост е осигурено помещение на първи етаж в административната сграда на общината.
Мерки на Община Ловеч:
4.1 Тъжни и радостни ритуали се провеждат при следните условия:
- сватби, кръщенета и други радостни ритуали се провеждат на открито или закрито, като при провеждане на закрито в обредните зали се допускат не повече от 20 лица;
- при извършване на погребения поклонението се извършва на открито; забранява се ползването на залите за поклонение до второ нареждане.
- служителите на БД „Обредни дейности“ и траурните агенции да спазват всички изисквания на българското законодателство, с повишено внимание към изпълнение на разпоредбите на чл. 22 от Наредба № 2 от 21 април 2011 г. на Министерство на здравеопазването; ръководителите на БД „Обредни дейности“ и траурните агенции да предприемат всички необходими действия и осигурят всички защитни средства за опазване здравето на своите служители и гражданите.
5. Община Ловеч отменя обявените масови мероприятия и събития:
- от календара на културните събития;
- от календара на спортните събития;
- организираните пролетни почиствания по квартали, райони и населени места;
- отлага старта на резервирането на обекти за пролетния празник „Цветница“;
- ограничава провеждането на традиционния пазарен ден в сряда, до отшумяване на заболяването;
- ограничава командировките на служители на общината за участие в обучения, курсове, семинари и др. пътувания, освен при изключителна необходимост;
- приканва физическите и юридическите лица според техните възможности да ползват електронните административни услуги, предоставяни от общинска администрация.
- приканва физическите и юридическите лица заплащат своите данъци и такси по електронен път.
6. Община Ловеч предприема допълнителни мерки за повишаване бдителността при осигуряване на пропускателния режим в сградата на общинска администрация, задължителен и за ползвателите на офиси на четвърти етаж. Препоръчва повишаване на бдителността при осъществяване на пропускателния режим във всички сгради, в които се осъществяват публични услуги.
6.1. Община Ловеч предприема допълнителни мерки за повишаване бдителността от възможно заразяване от коронавирус.
- Осигурява строг пропускателния режим в сградата на общинска администрация, задължителен и за ползвателите на офиси на четвърти етаж.
- Провежда активна борба с евентуална дезинформация чрез постоянни съобщения на Община Ловеч на интернет страницата на общината, във фейскбук страницата на общината и чрез съобщения, разпространявани от пресцентъра до медиите, редовни информации за предприетите мерки,  както и  с полезни съвети за населението.
7. Кметовете на кметства и кметски наместници и служителите на социалния патронаж:
- да извършват ежедневно наблюдение на уязвимите групи – възрастни, болни, самотно живеещи и хора в тежко социално положение за евентуални признаци на тежки респираторни заболявания и да се обадят незабавно по телефона на личния лекар на лицето.
- да информират по подходящ начин населението и повишат вниманието към мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването.
8. Задължава фирмите, извършващи обществен превоз на пътници и таксиметров превоз да предприемат мерки за текуща дезинфекция на превозните средства.
Мерки на Община Ловеч:
Да се редуцира честотата на обслужваните градски и междуградски линии.

9. Препоръчва на собствениците на търговски обекти, банки и центрове за работа с клиенти:
- да предприемат мерки за текуща дезинфекция на търговските обекти;

10.  Препоръчва на собствениците хотели  и места за настаняване:
- да предприемат мерки за текуща дезинфекция в обектите;
- да повишат хигиенните изисквания към персонала;
- да осигурят измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните възли.
- да осигурят изхранването на настанените в стаите.
11. Общинският оперативен щаб приканва гражданите на общината да спазват разпоредбите на компетентните държавни, общински и здравни органи, препоръчва ограничаване до минимум на социалните контакти, посещенията в административни сгради, препоръчва да следят обстановката в страната, да преустановят пътуванията до районите с констатирани случаи на заболели от коронавирус, да спазват лична хигиена и при необходимост да се обадят на денонощни телефони за подаване на сигнали на Община Ловеч 0884215092, 068 601276 и 068 688 396. Здравно неосигурени лица или лица без избран общопрактикуващ лекар могат да потърсят помощ на тел. 112 или на телефони 068 699428 и 068 699436 на РЗИ.
12.  Отдел „Контрол и сигурност“  да съдейства на органите на МВР и другите компетентни органи при възникнали проблеми.
Мерки на Община Ловеч:
Създава два екипа за ежедневен контрол по спазване на мерките, въведени от държавата и общината, с представители на: Община Ловеч, РУ-Ловеч на МВР, РЗИ – Ловеч и ОДБХ - Ловеч.
Координатор на екипите: Цветелин Калчев – началник на отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч.
13.  „ЕКО“ ЕАД да извършва периодично дезинфекция на спирките на градския транспорт.
Нови мерки на Община Ловеч:
- Подпомагане дейността на държавните и общински органи за справяне с разпространението на коронавируса и оказване на помощ и доставяне на продукти и лекарства на възрастни хора и хора в тежко социално положение съвместно с БЧК, чрез доброволно формирование на Община Ловеч. Координатор: Даниела Цанова – секретар на общината
- Оставяне на разположение на медицинските лица от училищата, детски ясли и градини и доставчици на социални услуги включването им в дейности в помощ на държавните и общински органи за справяне с разпространението на коронавируса и оказване на помощ на възрастни хора и хора в тежко социално положение; Координатор: Катя Колева – гл. експерт МСД.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител