Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Временно е надвишена концентрацията на нитрати в питейната вода в селата Дойренци, Дренов и Владиня, Ловешко

ÐÑеменно е надвиÑена конÑенÑÑаÑиÑÑа на ниÑÑаÑи в пиÑейнаÑа вода в ÑелаÑа ÐойÑенÑи, ÐÑенов и ÐладинÑ, ÐовеÑко

Временно е надвишена концентрацията на нитрати в питейната вода на селата Дойренци, Дренов и Владиня, Община Ловеч, съобщават от "В И К" АД - гр. Ловеч. Поради това водата от водопроводната мрежа на селата е препоръчително да не се  консумира, а за деца до 3 годишна възраст – задължително да не бъде консумирана.

В съобщение се сочи, че с предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ гр. Ловеч изх.№ 53/22.07.2021г. и наш вх.№ ПД-5391/28.07.2021г. е извършено пробонабиране и анализ на питейната вода от водопроводната мрежа на  селата  Дойренци, Дренов и Владиня на 15.07.2021  г.

Съгласно протокол №№ 134.3/20.07.2021. 134.4/20.07.2021 и 134.1/20.07.2021. е установено надвишение на съдържанието на нитратите от, съответно,  62.2 мг/л, 71.2 мг/л и 51.2 мг/л. Максималната стойност съгласно Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, е 50 мг/л.

Община Ловеч обръща внимание на земеделските производители да спазват добра земеделска практика и ограничават наторяването с изкуствени торове около водоизточниците.

При трайно подобрение на качеството на питейната вода по показателя нитрати В И К" АД гр. Ловеч ще информира за прекратяване на ограничението за консумация на вода от мрежата на трите села.

 

Община Ловеч, пресцентър

02.08. 2021 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж