Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Ясни са условията, при които земеделски стопани и животновъди минават през контролно-пропусквателните пунктове

Ясни са условията, при които земеделски стопани и животновъди могат да минават през контролно-пропусквателните пунктове, въведени със  заповед на министъра на здравеопазването от 20  март 2020 г. поради пандемията.

По информация, предоставена от ОД на МВР – Ловеч, до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури, във всички случаи да се осъществи достъп за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

За тази цел всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през контролно-пропусквателните пунктове по т. 2 от Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването след легитимиране с един от следните документи:

  1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година, важи заверката и за 2019 г. , или

      2.  Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща, че преминаващото лице е негов служител, или;

      3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Да се допуска преминаване на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, поливна техника, фуражи и др., необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности;

Земеделските стопани и животновъдите да бъдат допускани до областните центрове и при необходимост от земеделски документи и др., за осъществяване на земеделската им дейност.

Декларация за попълване може да изтеглиш по-долу