Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

За 21.06.2022 г. е обявен жълт код за област Ловеч

Ðа 21.06.2022 г. е обÑвен жÑÐ»Ñ ÐºÐ¾Ð´ за облаÑÑ ÐовеÑ

Във връзка с получена информация за опасни явления от НИХМ – МОН 

В оперативния център на РДПБЗН – Ловеч постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС, че за 21.06.2022 г. е обявено предупреждение от първа степен (жълт код) за област Ловеч. Ще има силен вятър от юг-югозапад със скорост 20-22 м/сек.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

5. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

6. Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и топли дрехи за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на бедствени ситуации.

7. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете в частите „Други възможни извънредни ситуации“.

8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112,  068668539; Оперативен дежурен  – 0889402912

Е – mail оперативен център: fscp-oc-lov@mvr.bg

                                                                       Оперативен център РД „ПБЗН” – Ловеч                                                

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия