Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Заключителната пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ "Полиция" – Ловеч е на 12 ноември

Община Ловеч  организира заключителна пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ "Полиция" - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА "Технически операции" - сектор Ловеч".

Проектът е по договор БФП №BG16RFOP001-1.020-0004-С02/20.03.2018 г.,  ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020г. финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 722 396.51 лева, като БФП е 699 596.51 лева, общо РИС е 244 858.78 лева. Процентът  на съфинансиране от ЕС е 85.00 %

Събитието ще се проведе на 12.11.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, гр. Ловеч.

По предварителна информация в рамките на последващото откриване на обекта ще присъства министърът на вътрешните работи Младен Маринов.