Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Зам.-министър Георги Събев: Подходът за гарантирани бюджети на общините ще бъде запазен и в новия програмен период

Ðам.-миниÑÑÑÑ ÐеоÑги СÑбев: ÐодÑодÑÑ Ð·Ð° гаÑанÑиÑани бÑджеÑи на обÑиниÑе Ñе бÑде запазен и в Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¿ÑогÑамен пеÑиод

Заместник-министърът на земеделието Георги Събев взе участие в Регионалната дискусия, организирана от НСОРБ в Ловеч на 23 ноември за кметовете и председатели на общински съвети от Северозападна България. Той увери присъстващите, че Стратегическият план по Общата селскостопанска политика вече е внесен за повторно разглеждане от ЕК. Прецизирани са всички текстове, по които съответните Генерални дирекции на Комисията са изпратили своите бележки и коментари и страната ни очаква одобрение за планираната европейска подкрепа до 2027 г.

През следващия програмен период ще бъде запазен подхода на гарантираните бюджети, увери присъстващите заместник-министър Събев. Малко над 500 млн. евро са мерките, по които общините ще имат възможност да кандидатстват в следващия петгодишен период на действие на Стратегическия план / 2023 – 2027/. Министерството на земеделието е готово в работен формат с НСОРБ да бъдат обсъждани възможностите за прецизиране на ресурсите и за отчитане на спецификата та отделните общини и региони.

По отношение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), заместник-министър Събев увери, че към момента няма забавяне в разглеждането на подадените проекти. Наваксано е изоставането, натрупано през последните години.

В следващия програмен период за реализиране на проекти по подхода ЛИДЕР е предвиден финансов ресурс от 8% от общия бюджет на Стратегическия план или 282 млн. евро. Георги Събев отбеляза, че се очаква удвояване на териториалното покритие на общините, които прилагат подхода ЛИДЕР.

Георги Събев припомни, че в момента тече прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, който е удължен до 23 декември. Той изрази увереност, че могат да бъдат подготвени качествени проекти, които ще са полезни за жителите на общините. „Вярвам, че с увеличението на бюджета до малко над 150 млн. лева, ще се подпомогне развитието на регионите. До настоящия момент са подадени 1 457 проектни предложения, от които за 642 има сключени договори за финансиране на обща стойност близо милиард лева или 535 млн. евро“, каза още той.

Заместник-министърът посочи, че първата процедура за проверка на административното съответствие по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ е приключила и почти всички подадени 110 проектни предложения преминават успешно следващата стъпка.

НСОРБ е важен партньор за прилагането както на европейски, така и на национални политики, подчерта заместник-министърът на земеделието Георги Събев и изрази надежда, че а общините ще бъдат ключов партньор за прилагане и усъвършенстване на националното законодателство.

Заместник-министърът обърна внимание на новата рамкова програма, която се изготвя в Министерството на земеделието, за подкрепа на регионални традиционни продукти. Нейната идея е да се използва потенциала на местните продукти, характерни за даден регион, които могат да помогнат за открояване на местната идентичност и да стимулират предприемчивостта на хората. Това е един от факторите, повишаващи атрактивността на дестинациите и дава възможност българските общини да се възползват от тенденцията за търсене на уникални продукти и преживявания. Предвижда се да бъдат търсени и възможности за подкрепа за възстановяване на производството на специфични храни и продукти.

В тази връзка е и вторият аспект, който фокусира усилията на МЗ – разработване на единни правила за организиране на фермерски пазари по места и справедливи и изпълними критерии за приготвяне и продажба на малки количества домашни храни. Предстои и в двете направления да бъдат изготвени препоръки, които биха подпомогнали както общините, така и местните производители. Работата в тези направления пряко кореспондира с визията на Зелената сделка за скъсяване на търговските вериги и намаляване на посредниците, подробно разписана в концепцията „От фермата до трапезата“.

С НСОРБ – обратна връзка по 2 направления: фермерски пазари и малки количества храна, които могат да се предлагат на пазара – разработване на правила. Предстои и за двете да се разработят правила, така че да бъдат стимулирани местните производители и насърчавана икономическата активност. Това е една от меките за насърчаване на скъсяването на търговските вериги, намаляване на посредниците и в контекста на От фермата до трапезата.

Георги Събев изрази надежда, че създаването на единни политики и механизми за подпомагане на дребните местни производители може да повлияе положително на икономическата активност и да допринесе за развитието на общините. Неслучайно темата предизвика сериозен интерес и провокира дискусия в рамките на Регионалния форум, който се проведе на 23.11.2022 г. в Ловеч.

Заместник-министърът увери, че изготвянето на единни правила може да бъде условие за подготовка на национална финансираща програма, по която общините да имат възможност да кандидатстват.

(НСОРБ)

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител