Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Започна конкурсна сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на Община Ловеч през 2018 г.

 

ПОКАНА

 

     Уважаеми дами и господа,

 

В изпълнение на Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч, с което е приет Правилник за функционирането на Общински проектен фонд и в изпълнение на т. 1 от Решение № 609/19.12.2017 г. на Общински съвет – Ловеч, с което е приета Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2018 година, е издадена Заповед № 344/27.02.2018 г. на Кмета на Община Ловеч за обявяване на конкурсна сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на Община Ловеч през 2018 г.

Отправяме покана към всички народни читалища на територията на Община Ловеч, регистрирани съгласно Закона за народните читалища и вписани в Националния регистър на читалищата към Министерството на културата, да представят проектни предложения, които да бъдат финасирани от Община Ловеч.    

Проектите се подготвят по проектен фиш /по образец/ за кандидатстване, подписан от председателя на читалището.

Общият финансов ресурс за реализиране на инициативи на народните читалища по Раздел II на ПФОПФ за 2018 година е 13 500 лв.

Максималната стойност на финансирането от Община Ловеч може да бъде до 1000.00 лв. с ДДС.

Проектните предложения се подават в в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Ловеч в един екземпляр на хартиен носител с придружително писмо, адресирано до Кмета на Община Ловеч.

Крайният срок за представяне на проектни предложения от народните читалища на територията на Община Ловеч е до 17.30 ч. на 30.03.2018 г.

 

Правилата за финансова подкрепа на дейността на народните читалища по раздел ІІ на Правилник за функционирането на Общински проектен фонд може да изтеглите от ТУК

Проектен фиш /образец/ за кандидатстване може да изтеглите от ТУК

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч