Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Започва рехабилитацията на площад „Свобода“ в Ловеч

ÐапоÑва ÑеÑабилиÑаÑиÑÑа на плоÑад âÐ¡Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð°â  Ð² ÐовеÑ

На 28.06.2021 г. се сключи договор между Община Ловеч и  „ВИП БИЛД“ ДЗЗД за  извършване на строително-монтажни работи (СМР) за обект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“ гр. Ловеч. Договорът подписаха кметът Корнелия Маринова и Александър Благоев – управител.

Изпълнението на CMP, съгласно одобрен инвестиционен проект, са дейностите в изпълнение на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“ гp. Ловеч“. Той е финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Обектът попада в зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и Плана за развитие на град Ловеч за периода 2014 – 2020 г.  Обхваща се площадното пространство между катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, жилищен блок „Кокиче“, ул. „Осъмска“, жилищен блок „Мир“, до пешеходната зона на ул. „Търговска“. За обекта е одобрен инвестиционен проект № 89/01.11.2019 г. и е издадено разрешение за строеж № 95/03.12.2019 г. от Главния архитект на Община Ловеч, влязло в сила на 20.12.2019 г.

С проекта се предвижда цялостна рехабилитация на площада:

- демонтаж на старите и амортизирани настилки от бетонови и гранитни плочи и подмяната им с бетонови павета и тактилни плочи;

- подмяна на част от гранитната настилка с нова от същия вид и цвят;

- цялостна подмяна на съществуващите бордюри около зелените площи, около дървесната растителност и предвидените по проекта нови детски площадки.

Преди полагане на настилките се предвижда, цялостна подмяна на електрическото захранване на парковото осветление, цялостна подмяна на стълбове и осветителни тела с нови енергоспестяващи.

Предвижда се и изграждане на напоителна система във всички зелени площи и свързването на същата към изградената в останалата част от пешеходната зона напоителна система и бъдещото им свързване към независим водоизточник (предмет на друг проект).

Ще се сменят отводнителните решетки в зоната на площада с нови, както и ще се извърши профилактика на съществуващото отводняване към градската канализационна мрежа.

Предвижда се обособяване на три детски площадки за деца от различи възрастови групи, в т.ч. и за деца в неравностойно положение,  площадка за скейтборд със съвременно и безопасно оборудване, както и ново парково обзавеждане – пейки и кошчета за смет (по детайл в част архитектурна и съответстващи на тези в останалата пешеходна зона).

Стойност на СМР е 664 995,68 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - 8 месеца. Пресконференция за проекта и първа копка са предвидени за 6 юли 2021 г.

Община Ловеч, пресцентър

28.06 2021 г. 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч