Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

„Жълт“ код за горещо време с максимални температури между 35 и 38 градуса за област Ловеч на 04 август

âÐÑлÑâ код за гоÑеÑо вÑеме Ñ Ð¼Ð°ÐºÑимални ÑемпеÑаÑÑÑи Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ 35 и 38 гÑадÑÑа за облаÑÑ ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð½Ð° 04 авгÑÑÑ

За 04.08.2023 г. от ЦАН e обявен код „Жълт“ за горещо време с максимални температури между 35 и 38 градуса за област Ловеч.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Индексът за пожароопасност показва много висока степен (оранжева) за територията на област Ловеч, което съчетано с очакваните високи температури е предпоставка за възникването на горски и полски пожари.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации- част защита от пожари.

6. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

7. Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

 

Телефони: 068 620112, 068 668539; GSM 0889402912

Е – mail: fscp-oc-lov@mvr.bg

 

 Оперативен център при РД „ПБЗН” – Ловеч

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч