Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Община Ловеч е изработен план за подобрение по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“

С подготовката и утвърждаването на „План за подобрение - План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Ловеч по CAF за периода 2022 ‐ 2024 г.“ успешно приключиха дейностите от финалния етап по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“.

Планът съдържа приоритизирани мерки за подобрение, които бяха посочени в Доклада за самооценката и е изготвен от служителите, включени в Групата за самооценка, определени със Заповед на Кмета на Община Ловеч, взели участие във второто специализирано обучение на Института по публична администрация.

В Плана за подобрение са определени 3 основни направления, теми, в  които са включени 20 броя конкретни мерки за подобрение, включващи 10  мерки с бърз ефект, 9 мерки с висок приоритет и 1 стратегическа мярка.

В Плана за подобрение са определени сроковете за изпълнение на мерките, в рамките на двугодишния период, посочени са целевите резултати и са определени отговорниците по изпълнението.