Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Отдел „Контрол и сигурност”

 

ФУНКЦИ И ПРАВОМОЩИЯ

 

Отдел „Контрол и сигурност” изпълнява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на спазване и контрол на наредбите на Общински съвет, обществения ред и сигурност, ръководи дейности по самоохрана на общински обекти и организация и контрол на паркирането, безопасността на движението, защита при бедствия, сигурност на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка, като:

1. Изпълнява функции по Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, съобразно издаден лиценз по установения ред, изразяваща се в самоохрана на общински обекти, като ръководи и звено „Самоохрана на общински обекти“.

2. Осъществява контрол по спазване на наредбите на Общински съвет Ловеч;

3. Участва самостоятелно и във взаимодействие с органите на МВР при изпълнението на мероприятия по поддържането на обществения ред в съответствие с Наредба № 1 на Общински съвет Ловеч;

4. Участва самостоятелно и във взаимодействие с органите на МВР при изпълнението на мероприятия по осигуряване безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч в съответствие с Наредба № 2 на Общински съвет Ловеч;

5. Осъществява организация за обслужване на определените платени общински паркинги на територията на град Ловеч, чрез звено „Организация и контрол на паркирането“;

6. Осъществява организация за обслужване на определените места за платено паркиране в зони с режим на платено паркиране „Синя зона” на територията на град Ловеч;

7. Осъществява дейности за връчване на заповеди, писма, актове, обявления, решения, съобщения, покани, призовки, наказателни постановления и др. на посочен адресат;

8. Организира изготвянето на протоколи за установяване на действия, факти и събития във връзка с връчването и доставянето на документи и пратки на посочен адресат;

9. Отговаря за събиране и отчитане на приходите в общинския бюджет от обслужваните обекти;

11. Осъществява дейности по защита на населението при бедствия и аварии в изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и аварии;

12. Осъществява превантивна работа за недопускане на бедствени и аварийни ситуации;

13. Подпомага кмета на Община Ловеч в дейностите по управление на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

14. Извършва дейности по набиране, организация на работа и поддържане в готовност на доброволните формирования за защита при бедствия, аварии и катастрофи;

15. Организира дейностите по изготвяне и актуализиране на Общинския план за защита при бедствия и аварии;

16. Организира безопасността на движението на територията на община Ловеч;

17. Организира и контролира охранителния и пропускателен режим в сградата на общинската администрация;

 Служителят по сигурността на информацията и отбранително-мобилизационната подготовка в изпълнение на функциите си е пряко подчинен на кмета на общината, като:

1. Изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация;

2. Разработва план за охрана на регистратурата, чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

3. Осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на общината и води регистър на проучените лица;

4. Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;

5. Води отчет на случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, като информира своевременно Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/;

6. Разработва план за защита на класифицираната информация по време на война и друго извънредно положение;

7. Организира обучение на служителите в общинската администрация в областта на защитата на класифицираната информация;

8. Изготвя и предлага на кмета на общината списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна за издаване на заповед;

9. Организира и контролира охранителния и пропускателен режим в сградата на общинската администрация;

10. Разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;

11. Разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;

12. Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;

13. Поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;

14. Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;

15. Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;

16. Информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;

17. Изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката за работа във военно време;

18. Организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;

19. Планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационната подготовка;

20. Контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;

21. Взаимодейства с всички структурни звена на общинската администрация и се намира на пряко подчинение на кмета на общината, съгласно закон.