Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общинска горска структура

2086-2 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 41, т.1, т. 12в, чл. 42, ал. 1, т. 1

2086-1 - Издаване на разрешение за КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията –  чл. 63, ал. 2 Закон за горите – чл. 207 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги…