Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2086-1 - Издаване на разрешение за КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, от Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“, съвместно с отдел „Общинска собственост“ и „Горско стопанство“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин разрешава кастрене и премахване на растителност. Услугата включва и измерване и кубиране на дървесината в лежащо състояние, маркиране на дървесината в лежащо състояние и издаване на превозен билет.

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за устройство на територията –  чл. 63, ал. 2

Закон за горите – чл. 207

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 41, т.1, т. 12б, чл. 42, ал. 1, т. 1

Място на заявяване на услугата

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч, партерен етаж, тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Технически услуги“

 

Изискуеми документи и образци:

1. Актуален документ за собственост

2. Копие от актуална скица на имота от Агенция по геодезия, картография и кадастър

3. Актуално удостоверение за наследници на починали лица с постоянен адрес извън Община Ловеч

4. Пълномощно - Пълномощното се представя в случай на упълномощаване на определено лице да представлява упълномощителя пред дадена организация или институция, в т.ч. пред Община Ловеч с права: да подписва, подава и получава всякакви документи, включително и по електронен път, както и да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви други действия, по отношение на конкретния имот, за който се иска кастрене и/или премахване на растителност.

 Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

обикновена

 

 

бърза

 

 

30 работни дни

 

15 работни дни

 

Такса за обикновена услуга: 15.00 лв.

Такса за бърза услуга: 30.00 лв.

  • чл. 41, т. 12б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.
  • чл. 3 (6) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Услугите, регламентирани в раздел пети и чл. 42 от раздел шести на глава трета и в глава четвърта от тази наредба, предоставени на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50 % от основната такса. Необходимо е представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК.

 

 

448001

 

 

 

 

 

 

 

448001

 

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Технически услуги“

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването  - лично от звеното за административно обслужване в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж,- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

      Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.