Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

7017 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО ПЕТ ДЪРВЕТА И ДО ЕДИН ДЕКАР ЛОЗИ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, от отдел „Общинска горска структура“, съвместно с отдел „Общинска собственост“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин разрешава отсичане и изкореняване до пет дървета и до един декар лози в селскостопански земи. Услугата включва и измерване и кубиране на дървесината в лежащо състояние, маркиране на дървесината в лежащо състояние и издаване на превозен билет.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за опазване на селскостопанското имущество- чл. 32, ал. 2

Закон за горите – чл. 207

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 41, т.12а, т. 20, т.21 и т. 22

 

Място на заявяване на услугата

Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-384;

 

Изискуеми документи и образци

Документ за собственост

Копие от актуална скица на имота от Агенция по геодезия, картография и кадастър

Протокол за трасиране

Удостоверение за наследници на починали лица с постоянен адрес извън Община Ловеч

Документ за самоличност

Пълномощно - Пълномощното се представя в случай на упълномощаване на определено лице да представлява упълномощителя пред дадена организация или институция, в т.ч. пред Община Ловеч с права: да подписва, подава и получава всякакви документи, включително и по електронен път, както и да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви други действия, по отношение на конкретния имот, за който се иска отсичане и изкореняване до 5 /пет/ бр. дървета и до 1 /един/ дка лозя, определени с пълномощното.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за плащане

Обикновена

14 дни

Услуга № 3001  - за формат А3 и А4 - 30.00 лв.; за формат А2 - 40.00 лв.; за формат А1 - 50.00 лв.; за формат А0 - 60.00 лв

448001

 

 

 

Услуга № 2016 - 8.00 лв.

448007

 

 

Услуга № 7017 - 25.00 лв.

448001

 

 

Услуга № Г_04 - 0.60 лв. без ДДС на пр.м3

448001

 

 

 

Услуга № Г_06 - 0.60 лв. без ДДС на пр.м3

448001

 

 

 

Услуга № Г_05 – 2.00 лв. без ДДС

448001

 

 

Начин на плащане:

  • На каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSFT

при попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382/375

- чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление за издаване на удостоверение за прехвърляне на правото на строеж на трето лице заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.