Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общинска собственост

2021 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“, отдел „Общинска собственост“. 

2078 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“, отдел „Общинска собственост“. 

2095 - ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСНО ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“, отдел „Общинска собственост“. 

2095-1- ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ИМОТ

Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“, отдел „Общинска собственост“. 

2105 – УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Общинска собственост“