Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2059 - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Общинска собственост“. По подадено заявление от собствениците или от ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на ползвателите им на правно основание. За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от Общинската служба по земеделие-гр. Ловеч, съответно от Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч.

Целта на процедурата е установяване на предпоставките за издаване на индивидуален административен акт за изземване на имот. Услугата включва и теренна проверка за установяване на относимите обстоятелства, както и уведомяване на всички заинтересовани лица.

Заповедта на кмета се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) - чл. 34, ал. 1 и § 4г от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 45, ал. 5.

 

 

Място на заявяване на услугата

Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул. „Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-384;

 

Изискуеми документи и образци

Документ за собственост;

Копие от актуална скица на имота от Агенция по геодезия, картография и кадастър /копие от актуална скица от Община Ловеч за имотите, в обхвата на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/;

Протокол за трасиране от правоспособно лице

Удостоверение за наследници на починали лица с постоянен адрес извън Община Ловеч /при необходимост/

Документ за самоличност

Пълномощно /при необходимост/ - Пълномощното се представя в случай на упълномощаване на определено лице да представлява упълномощителя пред дадена организация или институция, включително пред Община Ловеч с права: да подписва, подава и получава всякакви документи, включително и по електронен път, както и да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви други действия, определени с пълномощното, по отношение на конкретния имот, за който се заявява изземването по административен ред.

Други – доказателствен материал.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за плащане

Обикновена

7 дни, с възможност за удължаване на срока по реда на чл. 26 АПК.

Услуга № 2059 – Издаване на заповед за изземване на имот - 30.00 - лв.

448007

 

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел „Местни данъци и такси“, подраздел „Справка за задължения и плащания“

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул. „Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382/375

- чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването.

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

      С подаването на Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост, заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.