Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2066 – ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ ОТ ЗЕМИ, ГОРИ И ВОДНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Характеристика: Извъшва се от „ Зелена система“ към Община Ловеч. Услугата представлява възможност за получаване на позволителното за ползване на лечебни растения от билкозаготвител - юридическо лице, или от физическо лице, което събира билки за продажба или генетичен материал от лечебни растения, когато ползването е от:
а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
б) територии в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) земеделски земи от поземления фонд - частна собственост; позволително се издава на собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне.
Когато заявителя е билкозаготвител - юридическо лице, той представя към заявлението поименен списък на физическите лица, с които ще организира събирането, чиито брой не може да бъде по-голям от 20 души.
Издава се позволително за ползване на определено количество билка от даден вид с фиксирано местоположение, в зависимост от искането на заявителя.

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 53, ал.1, т. 8.

Място на заявяване на услугата

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22, , партерен етаж, тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Технически услуги“

 

Изискуеми документи и образци:

  1. Заявление по образец.
  2. Вносна бележка за платена такса или копие от платежно нареждане.
  3. Списък на участниците в организираното събиране на билката – трите имена, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл.26, ал.2 от ЗЛР
  4. Пълномощно - Пълномощното се представя в случай на упълномощаване на определено лице да представлява упълномощителя пред дадена организация или институция, в т.ч. пред Община Ловеч с права: да подписва, подава и получава всякакви документи, включително и по електронен път, както и да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви други действия, по отношение на конкретния имот, за който се иска издаване на позволително за ползване на лечебни растения.

 Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

 

 3 работни дни

 Услуга 2066

Такса за обикновена услуга: 20.00 лв. без ДДС

  • чл. 53, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.
  • чл. 3 (6) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Услугите, регламентирани в раздел пети и чл. 42 от раздел шести на глава трета и в глава четвърта от тази наредба, предоставени на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50 % от основната такса. Необходимо е представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК.

 

 

448001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Технически услуги“

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- лично от звеното за административно обслужване в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж,

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

     Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.