Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2105 – УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Общинска собственост“

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал.1

Наредбата за общинските жилища в Община Ловеч, Глава втора: Условия и ред за установяване на жилищни нужди за настаняване в общински жилища

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

на територията на Община Ловеч - чл. 47

 

Място на заявяване на услугата

-  Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

-  Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел „Е-услуги“, подраздел „Общинска собственост“

 

 

Изискуеми документи и образци:

 1. Заявление – декларация до Кмета на Община Ловеч;
 2. Удостоверение от Агенцията по вписванията по постоянен, настоящ адрес и месторождение за не/прехвърлени жилищни (вилни) имоти на други лица;
 3. Удостоверение от Дирекция “Местни приходи” от общините по месторождение за притежаваните недвижими имоти;
 4. Удостоверение от Общинска служба по земеделие или Агенция по геодезия, картография и кадастър по месторождение за притежаване на земеделски земи и гори;
 5. Документ, удостоверяващ доходите на семейството за последните 12 месеца;
 6. Документ от Бюро по труда за регистрация като безработен;
 7. Решение на ТЕЛК за определяне степента на нетрудоспособност;
 8. Декларация за неполучаване на трудови и нетрудови възнаграждения;
 9. Договор за свободен наем;

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

 

 

 

 След влизане в сила на окончателен  списък

 Услуга 2105 - такса: 10.00 лв. - чл. 47, от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч


 

 

448007

 

 

 

 

 

 

 

Начин на плащане:

 • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч
 • банков превод
 • чрез POS терминал
 • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в в раздел „Местни данъци и такси“, подраздел „Справка за задължения и плащания“

 

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: 448007

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382; 688-383

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

 

      Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

       С подаването на Заявление – декларация за картотекиране на граждани за настаняване под наем в общински жилища /по чл. 6, ал. 2  от Наредбата за общинските жилища/, заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.