Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

4032 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ДЕПОЗИТИВНА СУМА ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Общинска собственост“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин разрешава изплащане на депозитивна сума, внесена по извънбюджетна сметка на Община Ловеч, съгласно чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ на правоимащите лица за стопанската………./……….. година. Сумите се изплащат от Община Ловеч от стопанската 2011/2012 г. до стопанската 2014/2015 г. включително.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за собствеността и ползване на земеделските земи - чл. 37в, ал. 7.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 53, ал. 1, т. 10.

 

Място на заявяване на услугата

Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул. „Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-384

 

Изискуеми документи и образци

1. Актуален документ за собственост

2. Копие от актуална скица на имота от Агенция по геодезия, картография и кадастър

3. Удостоверение за наследници на починали лица с постоянен адрес извън Община Ловеч

4. Пълномощно - Пълномощното се представя в случай на упълномощаване на определено лице да представлява упълномощителя пред дадена организация или институция с права:да подписва, подава и получава всякакви документи, включително и по електронен път, както и да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви други действия, определени с пълномощното

5. Документ за самоличност

6. Удостоверение за актуална банкова сметка - оригинал.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

7 дни

Услуга № 4032- Издаване на разрешение за изплащане депозитивна сума, по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

такса - 15.00 лв.

448007

 

Начин на плащане:

  • На каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSFT

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382/375

 

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването.

Депозитивните суми се изплащат само по банков път.

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление за издаване на удостоверение за прехвърляне на правото на строеж на трето лице заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.