Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

1.ЖН_01 Картотекиране на граждани за настаняване под наем в общински жилища

Необходими документи:

      1.    Удостоверение от Агенцията по вписванията по постоянен, настоящ адрес и месторождение за не/прехвърлени жилищни (вилни) имоти на други лица;
      2.    Удостоверение от Дирекция “Местни приходи” от общините по месторождение за притежаваните недвижими имоти;
      3.    Удостоверение от Общинска служба по земеделие или Агенция по геодезия, картография и кадастър по месторождение за притежаване на земеделски земи и гори;
      4.    Документ, удостоверяващ доходите на семейството за последните 12 месеца;
      5.    Документ от Бюро по труда за регистрация като безработен;
      6.    Решение на ТЕЛК за определяне степента на нетрудоспособност;
      7.    Декларация за неполучаване на трудови и нетрудови възнаграждения;
      8.    Договор за свободен наем;
      9.    Лична карта /за справка/
Такса: 1.50 лв.
Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22