Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Общински фонд „Култура“

Раздел ІІІ: Финансиране на инициативи на Общински фонд „Култура“

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този Раздел урежда устройството и дейността на Общински фонд „Култура” – Ловеч.

Чл.2. Фондът подпомага развитието на културата в Община Ловеч като набира, управлява и разходва средства за провеждане на националната и общинската политика в областта на културата на базата на предварително дефинирани приоритетни области в рамките на една календарна година.

Чл.3. Фондът се създава, реорганизира и прекратява от Общински съвет – Ловеч.

Чл.4. Община Ловеч осигурява условия за дейността на Фонда.

Чл.5. Общински фонд „Култура” подпомага:

Осъществяване на проекти и програми в областта на културата на територията на Община Ловеч.

Провеждане на културни прояви с общинско, регионално, национално и международно значение, които не са включени в Културния календар на Община Ловеч.

Участие в съвместно финансиране с физически и юридически лица на културни инициативи с българско и международно участие.

Изкуствата.

Осъществяване на образователни програми и проекти в областта на културата.

Осъществяване на програми и проекти за проучване, опазване и популяризиране на културното наследство.

Чл.6.(1). Средствата на фонда се набират от:

 • Средства, предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в областта на културата.

 • Дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица.

Други източници, определени с Решение на Общински съвет - Ловеч

(2). Средствата на общински фонд „Култура” се изразходват за дейностите по чл. 5 на настоящия раздел.

ІІ. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. Общински фонд „Култура” се ръководи от Експертен съвет.

Чл.8.(1). Експертният съвет се състои от 7 (седем) члена.

 • Постоянни членове на Експертния съвет са 5 (пет) и са в състав:

 • Четирима членове, определени от Общински съвет – Ловеч;

Един представител на Обществения съвет по въпросите на културата при Община Ловеч.

(3). Временните членове на Експертния съвет са двама независими външни експерти в сферата на културата в зависимост от избраните приоритетни области.

(4). Временните членове на Експертния съвет се избират от Постоянния състав на съвета за съответната календарна година.

(5). Постоянният състав на Експертния съвет се определя (утвърждава) с решение на Общински съвет – Ловеч.

(6). На първото си заседание, Постоянният състав на Експертния съвет избира председател на съвета.

(7). Заседанията на Експертния съвет са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете му;

(8). Решенията на Експертния съвет се вземат с обикновено мнозинство;

(9). Членовете на Експертния съвет не получават възнаграждение.

(10). Членовете на Експертния съвет са длъжни да не разгласяват обстоятелства, които са узнали в процеса на своята работа.

(11). Член на Експертния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му:

 • По негово искане.

 • При трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от три месеца.

 • При отпадане основанието за утвърждаването му.

 • След влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

 • При смърт.

Чл. 9.(1). Експертният съвет:

 • Ръководи дейността на Общински фонд „Култура”.

 • Осъществява цялостен контрол за целевото разходване на средствата от Фонда.

 • Взема решения по всички други възникнали, но нерешени в настоящия раздел въпроси.

 • Приема отчетите на финансираните проекти и представя в Общински съвет годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура”.

(2). Мандатът на Експертния съвет е 2 /две/ години.

Чл.10. Председателят на Експертния съвет:

 • Представлява Експертния съвет

 • Свиква и ръководи заседанията на Експертния съвет.

 • Внася за разглеждане от Експертния съвет предложения за отпускане на средства от фонд „Култура”

 • Прави предложение до Кмета на Община Ловеч за сключване на договорите за предоставяне на средствата.

 • В срок до три месеца след приключване на календарната година, внася в Общинския съвет годишен отчет за дейността на фонд „Култура”

 

Чл.11. Организационно-административното обслужване на Общински фонд „Култура” се извършва от общинската администрация.

(1). Сътрудник на Общински фонд „Култура” е експерт от Дирекция ОКТ при Община Ловеч. Той се избира от Експертния съвет.

(2). Сътрудникът:

 • Осъществява оперативното ръководство на Общински фонд „Култура”.

 • Осигурява изпълнението на решенията на Експертния съвет.

 • Сътрудникът не е член на Експертния съвет.

ІІІ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”

Чл.12.(1). За получаване на средства от Фонда могат да кандидатстват културни институти, регистрирани по ЗЗРК; читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; образователни институции; творчески съюзи, както и граждани и групи с индивидуални творчески проекти.

(2). Средствата от Общински фонд „Култура” се предоставят при класиран проект въз основа на сключен договор.

Чл.13 (1). До участие не се допускат проекти, подадени от лица, които:

1.са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност;

2.имат финансови задължения към държавата или Община Ловеч, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване на задълженията;

3.са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

4.са подпомагани за същия проект по други програми на общината и/или друг финансиращ орган, освен в случаите на мултиплицирани издания на мащабни проекти;

5.не са изпълнили условия по предходно финансиране.

(2). Изискванията по ал.1, т. 3 се отнасят и за лицата, представляващи кандидатстващата организация.

Чл.14. По реда на този раздел не се финансират дейности, свързани с:

1. индивидуални проекти за обучение и специализация;

2. закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване, които не са необходими за пряката реализация на проекта;

3. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;

4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;

5. разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта;

6. разходи за издръжка на офиси /ел. енергия, вода, телефон и др./.

Чл.15. Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 80 % от общата стойност на проекта.

Чл.16. За получаване на средства от Фонда, кандидатите представят попълнен формуляр за кандидатстване заедно с всички посочени приложения към него.

Чл.17. Необходимите документи за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на Община Ловеч.

Чл.18. Документите за кандидатстване се подават в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, окомплектовани в оригинал, 1 копие на хартиен носител, и 1 копие на електронен носител, в запечатан четливо надписан плик.

Чл.19. До края на месец януари Експертният съвет приема програма за темите на конкурсите съобразно дефинираните приоритетни области за финансово подпомагане за текущата година и обявява конкурсната сесия.

Чл.20. Сесията за приемане на проекти се осъществява както следва:

 1. Краен срок за подаване на документи – 30 март;

 2. Краен срок за разглеждане на предложенията – 15 април;

 3. Краен срок за изпълнение на проектите – 30 октомври;

 4. Краен срок за представяне на отчетите – 30 ноември.

Чл.21.(1). Експертният съвет оценява проектните предложения, като прилага критериите, разписани в таблицата за оценка на проектните предложения, както следва:

1. Административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение;

2. Финансов, технически и административен капацитет на кандидата;

3. Принос на проекта към изпълнението на приоритетите на конкурсната сесия;

4. Оригиналност и иновативност;

5. Творческа и социална ефективност;

6. Устойчивост на резултатите;

7. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;

8. Партньорство;

9. Мерки за публичност (пресконференции, публикации, реклама и др.);

(2). Експертният съвет може да предлага на кандидата корекции и/или редукция на предложения бюджет, както и аргументирани промени в проектните предложения.

Чл.22. Всеки член на Експертния съвет оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблица за оценка.

Чл.23.(1). Експертният съвет изготвя протокол, в който се отразява резултатът от извършената оценка.

(2) В протокола се излагат мотивите за корекции и/или редукции на бюджета на проекта и други промени в предложенията, когато такива са извършвани.

(3) Протоколът съдържа и списък на одобрените проекти.

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертния съвет.

Чл.24. При установено неизпълнение на критерия по чл. 21, ал. 1, т. 1, проектът не се допуска до по-нататъшно разглеждане.

Чл.25. В срок до 3 (три) работни дни от последното заседание на Експертния съвет на интернет страницата на Община Ловеч се оповестяват одобрените за финансиране проектни предложения.

Чл.26. В срок до 10 (десет) работни дни от обявяване на резултатите, всеки кандидат може да получи копие от таблицата за оценка на своето проектно предложение.

Чл.27. В 10 (десет) дневен срок от обявяване на резултатите на интернет страницата на Община Ловеч, председателят на Експертния съвет прави предложение до кмета на Община Ловеч за сключване на договор с организациите или творците, чиито проектни предложения са одобрени.

IV. ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чл.28.(1). Изпълнението на всеки един проект се отчита съгласно условията и срока на договора, в рамките на календарната година, за която се отнасят, чрез финансов и съдържателен отчет.

(2). Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта /посещаемост, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание по възможност се прибавя и илюстративен материал /фотографии, видео, статии в медии и др./

(3). Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение.

Чл.29. Отчетите по чл.28 се представят на Експертния съвет за проверка и приемане в срок, оказан в сключения между двете страни договор.

Чл.30. При непълно и некоректно отчитане на проекта, съгласно изискванията на чл.28 от настоящия раздел, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, приведените от Община Ловеч средства следва да бъдат възстановени с дължимите лихви.

 

V. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.31. Членовете на Експертния съвет не могат:

да кандидатстват за финансиране със собствени или колективни проекти;

да използват служебното си положение за одобряване на проекти.

Чл.32. Всеки член на Експертния съвет подписва декларация, удостоверяваща наличие или липса на конфликт на интереси.

Чл.32.(1). Членовете на Експертния съвет не могат да участват в оценка на проекти, когато те или техни роднини по права и съребрена линия до четвърта степен са материално заинтересовани.

(2). Решение за финансиране на проект се взема в отсъствието на членовете на Експертния съвет, влизащи в конфликт на интереси.

 

Документи към Раздел ІІІ.


 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Име на проекта:

 

 

Име на кандидатстващата организация:

 

 

Обща стойност на проекта:

 

 

Размер на исканото финансиране от Правилник за функциониране на Общински проектен фонд, Раздел ІІІ:

 

 

Период на изпълнение:

 

 


 

2. ДАННИ НА КАНДИДАТА

2.1. Информация за кандидата

Юридическо наименование на кандидата:

 

 

ЕИК (БУЛСТАТ):

 

 

ДДС номер /ако е приложимо/:

 

 

Официален адрес:

 

 

Адрес за кореспонденция:

 

 

Телефонен номер:

 

 

Електронен адрес:

 

 

Интернет страница:

 

 

Лице за контакт (име и длъжност):

 

 

 1. Организационен капацитет (до 3 стр.)

2.1. Описание на кандидата

Представете организацията, като посочите опит в изпълнението на дейности/проекти, сходни с настоящото проектно предложение (до 3 проекта)

 

 

2.2. Управление на проекта

Опишете позициите и функциите на лицата, отговорни за изпълнение на проекта.

 

 

2.3. Партньори по проекта

Опишете партньорите по проекта, като посочите:

 • наименование и капацитет;

 • опит в дейности/проекти, сходни с настоящото проектно предложение.

 


 

 


 

 1. Описание на Проектното предложение


 

3.1. Резюме на проекта (до 1000 знака)1

 

3.2. Анализ на потребностите

Проблеми и ограничения, на които отговаря проектното предложение; начини на въздействие за преодоляването им.

 

 

3.3. Цели на проекта

Какви са целите на проекта? Как постигането на целите на Вашия проект се отнася към приоритетите на конкретната конкурсна сесия на Правилника, Раздел ІІІ”?

 

 

3.4. Целеви групи

Опишете целевите групи и как проектното предложение съответства на нуждите им;

по какъв начин се планира да бъдат привлечени нови публики/лица, обичайно неучастващи в културния живот на града?

 

 


 

 1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (до 5 стр.)

Моля, опишете основните дейности и етапи на проекта, ролята и отговорностите на партньорите (ако има такива).

Наименование и номер на дейността

 

Описание и обосновка на дейността

(включително представяне на художествения екип на проекта)

 

Роля и отговорности на партньора/ите

 

Очаквани резултати

 

/копирайте таблицата според броя на планираните дейности/


 

 1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

Планът за действие трябва да включва наименованието на дейностите по начина, по който са посочени в т. 4. Не следва да се посочват конкретни дати, а планирано изпълнение на дейностите по месеци и графика за тяхното провеждане.

Дейност

Месец на изпълнение

1

2

3

4

5

6

7

Дейност 1

(наименование)

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 2

(наименование)

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ (до 1 стр.)

Моля, опишете основните резултати, които очаквате, като се съобразите с планираните дейности по проекта. Опишете очакваната промяна по отношение на включените в проекта лица, организации, публики, групи.


 


 


 


 

 


 

 1. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА (до 1 стр.)

Как ще популяризирате проекта и резултатите от него, как ще информирате обществеността относно източника на финансиране – Правилник за функциониране на Общински проектен фонд, Раздел ІІІ. Инициативи на Общински фонд „Култура” Ловеч?


 


 

 


 

 1. УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ (до 1 стр.)

Опишете как проектът ще продължи след края на финансирането? Какви са възможностите за: мултиплициране на постигнатите резултати от проекта, трайно въздействие на проектното предложение върху целевите групи.


 


 


 


 


 

 

 1. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Проверете и отбележете със знак Х наличието на всички изискуеми документи

Документ

Проверка

1

Формуляр за кандидатстване

 

2

Формуляр за бюджет на проекта

 

3

Автобиография на ръководителя на проекта

 

4

Декларация/и по чл.9, ал.3 (ако е приложимо)

 

5

Декларация за липса на двойно финансиране

 

6

Копие от регистрация БУЛСТАТ на кандидата

 

7

Копие от ДДС регистрация (ако е приложимо)

 

8

Писма за подкрепа (при наличието на такива)

 

9

Декларация за осигурено съфинансиране

 

10

Споразумение за обединение (ако е приложимо)

 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА


 

Име на кандидата


 

 

Име на проекта

 


 


 

ВИД РАЗХОД

Единична

стойност

Брой/ обем

Искано финансиране от Фонд „Култура”

Финансиране от собствени средства

Обща сума

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

ОБЩО РАЗХОДИ

 

(При необходимост прибавете още редове.)

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ


 

От ...............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)


 

ЕГН ..........................................., постоянен адрес .................................................................

..............................................................., документ за самоличност№..................................,

изд. на ................... от МВР – ......................, в качеството ми на .......................................

на …………………………………………………., ЕИК ....................................................,


 

Декларирам, че:

 1. съм запознат с Правилника за функциониране на Общински проектен фонд, Раздел ІІІ. Финансиране на инициативи на Фонд Култура, с условията за кандидатстване и при установено неизпълнение на критерия по чл. 21, ал.1, т.1, проектът отпада от по-нататъшно разглеждане;

 2. организацията, която представлявам, не е обявена в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

 3. организацията, която представлявам, не се намира в ликвидация;

 4. организацията, която представлявам, няма финансови задължения към държавата или Община Ловеч, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителните фондове;

 5. не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността;

 6. по проекта, с който кандидатствам, не съм обект на конфликт на интереси.


 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


 

 

Дата ………………… …………………………………………………...

(име на представляващия организацията, подпис и печат)


 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

за осигурено съфинансиране


 

От .........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..........................................., постоянен адрес .................................................................

..............................................................., гражданство ............................................................,

документ за самоличност №................................................., изд. на ................... от МВР –

.........................................., в качеството ми на ................................................................. на …………………………………………….. , ЕИК ....................................................,

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1. Представляваната от мен организация ще осигури ....................... % /минимум 20 %/ от общата стойност, необходима за реализация на проектното предложение.


 


 

 


 

Дата ………………… …………………………………………………...

(име на представляващия организацията, подпис и печат)


 


 


 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

за липса на двойно финансиране

 

От .......................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

 

ЕГН..........................................., постоянен адрес ....................................................................

..............................................................., документ за самоличност №..............................., изд. на ................... от МВР – .........................................., в качеството ми на .......................................................... на …………………………………………….. , ЕИК ....................................................,

 

 

 

Декларирам, че:

 1. проектът, с който кандидатствам, не е подпомаган изцяло или частично със средства от други източници на финансиране.

 

 

 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

 

 

 

 

 

Дата ………………… …………………………………………………...

(име на представляващия организацията, подпис и печат)

 

 


 

ТАБЛИЦА С КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ


 

 1. АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА И НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ


 

Входящ номер на проектното предложение:

Име на кандидата:

Наименование на проекта и приоритета/приоритетите:


 

І. АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

ДА

НЕ

1. Използвани са предоставените образци на документи.

 

 

2. Кандидатът е представил всички изискуеми документи.

 

 

3. Предложението включва 1 оригинал и 1 копия на хартиен носител и 1 електронна версия.

 

 

ІІ. ДОПУСТИМОСТ

1. Кандидатът отговаря на изискванията за участие в конкурсната сесия.

 

 

2. Периодът на изпълнение на проекта съответства на посочения в Правилника за функциониране на Общински проектен фонд, Раздел ІІІ. Инициативи на Общински фонд „Култура”.

 

 

3. Целите на проекта съответстват на поне един от приоритетите на конкурсната сесия.

 

 

4. Предложените за подкрепа от Правилника, Раздел ІІІ, за 2…. г. дейности са допустими.

 

 

5. Предложените за финансиране от Правилника, Раздел ІІІ, за 2….. г. разходи са допустими.

 

 

6. Исканата сума не надвишава 80 % от общата стойност на проекта.

 

 


 

 

 

 1. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА


 

КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО

 


 

Максимален брой точки

1. Финансов, технически и административен капацитет на кандидата

15

1.1. Опит на кандидата в управлението на сходни проекти.

5

1.2. Капацитет на кандидата за осигуряване изпълнението на проекта.

5

1.3. Принос на партньора/рите към капацитета на кандидата за изпълнението на проекта.

5

2. Потенциал за принос на проекта към изпълнението на приоритетите на конкретната конкурсна сесия


 

20

2.1. Принос на проекта към постигане на приоритетите на конкретната конкурсна сесия.


 

10

2.2. Съответствие на проекта с конкретните и текущи нужди и проблеми на местната общност.


 

10

3. Оригиналност и иновативност

10

3.1. Проектът е оригинален и иновативен в своите водещи идеи, форми и начини на разпространение; предлага актуален подход на реализация.

5

3.2. Проектът създава културен продукт с висока художествена стойност и допринася за обогатяване и разнообразяване на културния живот в общината.

5

4. Творческа и социална ефективност

10

4.1. Проектът е творчески в своите водещи идеи, форми и начини на разпространение, повишава и/или подпомага овладяването на творческите умения на организациите - изпълнители и участниците.

5

4.2. Проектът е социален в своите водещи идеи, форми и начини на разпространение, ангажира и развива публиката по адекватен начин, има принос за достигане до нови публики.

5

5. Устойчивост на резултатите

15

5.1. Реализацията на проекта има трайно въздействие върху целевите групи.

10

5.2. Проектът предлага възможности за мултиплициране на постигнатите резултати (повторение, продължение, по-нататъшно развитие).


 

5

6. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите

15

6.1. Целесъобразност на планираните разходите за предвидените дейности по проекта.


 

5

6.2. Яснота, подробност и реалистичност при разработване на бюджета.

5

6.3. Реалистичност на планираните разходи от гледна точка на очакваните резултати.


 

5

7. Потенциал за реализация на трайни партньорства

Проектът допринася за споделяне на опит в опазването и социализирането на изкуството и културата – в регионален, национален план и в съвместни партньорски проекти.

5

8. Мерки за публичност

В проекта са заложени мерки за публичност – публикации, реклама, пресконференции и др.

10


 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ:

 


 

100


 

 

 

ФОРМУЛЯР

ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ НА ПРОЕКТ

Финансиран съгласно Правилник за функциониране на Общински проектен фонд, Раздел ІІІ. Финансиране на инициативи на Общински фонд Култура


 


 

Рег. № на проекта:

 Попълва се служебно

 

Наименование на проекта:

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Тази декларация се попълва и подписва от лицето, представляващо Изпълнителя на проекта.

 

Аз, долуподписаният ………………………………………………………..............................................……, представляващ организация………………………………………………………………, изпълнител на проект “…………………………………………………………………………”, удостоверявам, че настоящият отчет съдържа пълната документация съгласно изискванията на отчетния формуляр на проекта, както и че информацията, съдържаща се в нея, е вярна и коректна. Удостоверявам, че средствата, предоставени от Община Ловеч за изпълнението на проекта, са изразходвани целево, съгласно представения Отчет на разходите и всички заверени копия от разходнооправдателни документи са приложени.

  В случай че е необходимо, организацията - изпълнител на проекта, е готова да предостави допълнителна информация на Възложителя в 5-дневен срок от поискването й.

Дата: Подпис:


 

Подписаната декларация и подписаната и подпечатана отчетната форма с придружаващите ги копия от заверените разплащателни документи трябва да се представят в едномесечен срок след приключването на проекта в Информационен център при Общинска администрация – Ловеч, адресирано до Кмета на Община Ловеч

  

1. Информация за изпълнителя


 

Име на изпълнителя:

 

Име на лицето, представляващо организацията:

Длъжност:

 

Име на лицето, ръководител на проекта:

Координати за контакт /адрес, телефон, факс, ел. поща:

  

2. Отчет за изпълнението на проекта

 1.  Резюме

Опишете кои са според Вас основните постижения, краткотрайните и дълготрайни ефекти за целевата група от дейностите по Вашия проект. Опишете изпълнението на непосредствените цели - до 20 реда.


 


 


 


 

 


 

2.2. Резултати от проекта

За отчитане на резултатите от изпълнението на Вашия проект, моля попълнете следната таблица.

Резултат 1

 

Резултат 2

 

Резултат 3

 

(При необходимост добавете редове) 


 

  * Приложете материали, доказващи изпълнението на дейностите и постигнатите резултати по проекта:

- снимков материал;

- списък на участниците с положен подпис, удостоверяващ участие (при проведени кръгли маси, конференции);

- други


 

  

 2.3. Проблеми и трудности при изпълнението на проекта

Посочете основните проблеми и трудности, които сте срещнали при изпълнението на проекта, и дали има планирани дейности, които не сте осъществили и по какви причини.

Ако има промени от първоначално предвидените за реализацията на дейностите управленски и изпълнителски екипи опишете причините.

 

 


 

 3. Изводи и препоръки

Посочете какви изводи направихте за собствената си работа от изпълнението на проекта. Направете препоръки за оптимизиране на дейността на Правилник за функциониране на Общински проектен фонд, Раздел ІІІ. Финансиране на инициативи на Общински фонд Култура.

 

 

4. Финансов отчет


 


 

Вид разхоД

разход. документ

МЕРНА ЕДИНИЦА

количичество

Ед. ст-ст

ОБЩА ст-ст в лВ. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

ДДС:

0,00

ОБЩО с ДДС:

0,00


 

Дата: Изготвил:…………………….. (име, подпис и печат)

 Забележка:

1. Отчетната форма е неделима част от Договора, сключен между Възложителя (Община Ловеч) и Изпълнителя (Културни институти, отделни дейци на културата и др.) за финансиране на проекти от бюджета на Община Ловеч;

2. Финансовият отчет се попълва в Excel и е неразделна част от Окончателен отчет на проекта; 3. Всички разходи следва да се отчитат съгласно изискванията на действащите нормативни документи;

4. Отчетът трябва да бъде направен по приложения формуляр на компютър и представен в 1 екземпляр на хартиен носител. Комплектът от документи се предава лично в Информационен център при Общинска администрация – Ловеч, адресирано до Кмета на Община Ловеч.

5. Ако финансовият отчет  в таблицата по т.4 (Финансов отчет) се нуждае от допълнителна информация или разяснение, моля приложете в допълнителен текст.

 

 

 

1 Този текст ще бъде използван от Община Ловеч за публичността на Проекта.