Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общински конкурс за мултимедийна презентация на тема: „Към светли бъднини върви”

ПРОГРАМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ,

СВЪРЗАНИ СЪС ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ЛОВЕШКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

обявява

Общински конкурс за мултимедийна презентация на тема:

„Към светли бъднини върви”,

посветен на  150 години от рождението на композитора Панайот Пипков и 120 години от написването на музиката към химна

„Върви народе, възродени”

 

  

 

I. Цел

1. Конкурсът има за цел да мотивира младите хора да научат повече за местната история и култура; Да се популяризира делото на Панайот Пипков, който е оставил трайна диря в местното просветно и културно дело и е сред видните  личности, изградили духа на Ловеч;

2. Възпитаване на морални ценности, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувствие.

 

II. Условия за участие

1. Право на участие в конкурса имат ученици, обхванати във всички  провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2021 година.

2. Желаещите да участват могат да представят 1 презентация по избор от зададената тема:

- с времетраене не по-малко от 5 и не повече от 10 минути;

- 1-ви слайд да представя темата;

- последните 2 слайда да включват: използвани източници; трите имена на ученика, години, клас, училище, e-mail, име на консултанта /учителя/, оказал съдействие за реализацията на презентацията;

- презентацията задължително да е с музикално оформление.

 

ІІI. Критерии за оценка

1. Логически организирано съдържание в посока на темата

2. Достоверност и точност при излагане на фактите

3. Използване на разнообразни исторически извори

4. Коректно използване на творби, исторически и литературни публикации

5. Съответствие на стандартни технически изисквания към презентациите

6. Техническо оформление

 

ІV. Класиране и награждаване

1. Класирането ще се извърши в две възрастови групи:

- I възрастова група – от 10 до 14 години

- II възрастова група – от 15 до 19 години

2. Срок за представяне на презентациите: 18.10.2021 г. Презентациите се представят на диск в запечатан плик - За Общински конкурс за мултимедиен продукт по тема: „Към светли бъднини върви” в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, г-жа Албена Дунчева.

3. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония  по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители.

4. Класираните мултимедийни презентации ще бъдат отличени с грамоти и атрактивни материални награди за всяка възрастова група.

 

Препоръчително е при разработване на мултимедийния продукт, учениците да търсят помощ и съдействие от Регионалния исторически музей и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”.
 
За контакти и допълнителна информация тел.: 068 601 292
 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител