Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Актуална информация по чл. 116 д, ал. 1 от ЗООС относно аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария с опасни вещества

Във връзка с изпълнение на изискванията на Глава 7, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 05 август 2022 г.) за предоставяне на информация за обществеността чрез публикуване, на интернет страниците на общините, на чиято територия се намират предприятия и/или съоръжения с висок и нисък рисков потенциал, Ви уведомяваме за следното:

Към настоящия момент на територията на Община Ловеч има 1 бр. съществуващо предприятие, попадащо в обхвата на Раздел I към Глава VII на ЗООС с класификация нисък рисков потенциал "Газохранилище Литекс", гр. Ловеч на оператор "Литекс" АД, гр. София.

Във връзка със задълженията за предоставяне на информация за обществеността ,Литекс" АД предоставя актуална информация по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС относно аварийното им планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария в предприятието.

Съгласно изискванията на чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и чл.20 и чл.21 от Наредбата редовно се предоставя на засегнатата общественост ясна и разбираема информация относно аварийното планиране за тези предприятия и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария. Информацията за обществеността трябва да бъде постоянно налична на интернет страница на Община Ловеч, което е направено по-долу (Виж файла PDF).

Предоставена е изготвената от оператора информация по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС относно аварийното планиране за предприятие с нисък рисков потенциал "Газохранилище Литекс" гр. Ловеч с цел предоставянето й на засегната общественост чрез интернет страницата на Община Ловеч.