Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

КОНСТАТИВЕН АКТ № 1

КОНСТАТИВЕН акт № 1

      

Днес, 14.08.2018 г., във връзка с извършена служебна проверка на 08.08.2018 г., на преместваеми обекти разположени върху терен публична общинска собственост, на тротоарното пространство с местонахождение, западно от  сграда с адрес: бул. „България“ № 20,  местонахождение УПИ I, кв. 192 по  плана на гр. Ловеч и съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията длъжностни лица от отдел „Устройство на територията“ при Община Ловеч в състав:

 1. Петя Николова Йонкова - Младши експерт „Контрол по строителството“   Дирекция УТ, Община Ловеч.

 2.  Петър Веселинов Петков - Специалист „Контрол по строителството”,  Дирекция УТ, Община Ловеч.

          Съставихме настоящият констативен акт на основание чл. 57а, ал. 2 от ЗУТ срещу:

„СТИД  ФИШИНГ“ ЕООД, ЕИК 202341415, седалище и адрес на управление ул. „Цар Асен I“ № 40, с управител Юлиян Бориславов Андреев поради факта, че е поставил без правно основание 5 (пет) преместваеми обекта върху  терен публична общинска собственост на тротоарното пространство, западно от сграда с адрес: бул. „България“ № 20, местонахождение  УПИ I, кв. 192 по плана на гр. Ловеч, както следва:

- Мобилно търговско съоръжение каравана за закуски с размери широчина 1.70 м, дължина 2.40 м, 1(един) брой.

- Хладилна витрина с размери широчина 0.70 м, дължина 0.70 м и височина 2.00 м, 2 (два) броя.  

-  Маса тип буре с диаметър 0.80 м, 2 (два) броя.

 

СОБСТВЕНИК НА ТЕРЕНА:

Община Ловеч

 

УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ:

- Липсва разрешение за разполагане на преместваеми обекти издадено от Главния архитект на Община Ловеч по реда на  Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане  на територията на Община Ловеч.

 

НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ

Нарушен е чл. 56, ал. 2 от ЗУТ във връзка с  чл. 3, и чл. 20 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч

 

Налице е основание за премахване на обектите, съгласно чл.57а, ал. 1, т.1 и т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Предвид безспорно установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, настоящия констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 20 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч,  а именно издаване на заповед на Кмета на Община Ловеч за премахване на мобилно търговско съоръжение (каравана), хладилни витрини, маси за консумация разположени върху терен публична общинска собственост  по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията.

 

 

Настоящият констативен акт се изготви в три еднообразни екземпляра в отсъствието на нарушителя.

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Общинска администрация Ловеч, с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 в тридневен срок от получаването му, съгласно чл. 57а, ал. 2  от Закона за устройство на територията.

 

      СЪСТАВИТЕЛИ:

      1……/п/……..………

      Петя Йонкова

      Младши експерт КС

      2……/п/……………..

      Петър Петков

      Специалист КС

 

 

Долуподписаният/ната/ ……………………………………………………………………….

Днес на ……………….г. получих Констативен акт № 1/14.08.2018 г.

Уведомен съм, че в тридневен срок мога да направя писмени възражения по съставения ми акт.                                                                                                    Подпис:………………

 

Свидетели при отказ на нарушителя да подпише или получи акта:

  1.  ……………………………………………………….               Подпис:………………
  2. ……………………………………………………….                Подпис:………………