Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ №11/04.06.2019 г

КОНСТАТИВЕН АКТ

№11/04.06.2019 г

Днес 04.06.2019 г. комисия  в състав:

  1. Петър Петков – Специалист „Контрол по строителството“, Дирекция „Устройство на територията“, Община Ловеч
  2. Петя Йонкова – Младши експерт „Контрол по строителството“, Дирекция „Устройство на територията“, Община Ловеч,

 

В изпълнение на правомощията си по чл. 223, ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗУТ и във връзка с констативен протокол от извършена проверка, относно законността на изграден гараж №4, разположен в УПИ II, кв. 42 по плана на гр. Ловеч, състави следния констативен акт.

1. ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

1.1 Собственик на строежа /гаража/ - неизвестен

1.2 Местоположение на гараж № 4 – УПИ II, кв. 42 по плана на гр. Ловеч

1.3 Строежът представлява строеж с размери 5.50 м./3.35 м. и h – 2.00 м.

1.4 Конструкция на строежа – стоманобетон ЕПК

 

2. ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ДОКУМЕНТИ

2.1 За гаража не са представени строителни книжа: ободрени инвестиционни проекти, разрешение за строеж, протокол за дадена линия и ниво и отстъпено право на строеж.

2.2 За строежа няма строителни книжа в архива на Община Ловеч.

 

3.ЗАКОННОСТ НА СТРОЕЖА

3.1 Строежът е в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план, съгласно чл. 225, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, тъй като е изграден в чужд имот, частна общинска собственост, разположен в УПИ II, кв. 42 по плана на гр. Ловеч.

3.2 Строежът е без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж, съгл. чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

     Строежът е незаконен на основание чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията.

 

4.УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ:

4.1 Нарушен е чл. 137, ал. 3 от ЗУТ – строежът е изграден в несъответствие с предвижданията на подробния устройствен план.

4.2Нарушен чл. 148, ал. 1 от ЗУТ.

 

Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, настоящия констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ.

 

Настоящият констативен акт се изготви  в три екземпляра в отсъствието на посочения за извършител на строежа.

 

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Ловеч, ул. „Търговска“ №22, в 7/седем/ дневен срок, считан от датата на връчването му.