Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

На основание чл. 37и ÷ чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99 от Правилника за неговото прилагане, Община Ловеч Ви уведомява, че започва приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Заявленията, ведно с приложенията по образец, се подават до 10 март 2018 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите в общинската администрация. Към заявленията задължително се прилагат и следните документи:

  1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
  2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице, или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
  4. копие на регистрационна карта на земеделския стопанин;
  5. копие на справка за животни в обект по категории, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ.

Декларацията-образец (Приложение № 3) се попълва лично от законен представител на юридическото лице, за обстоятелствата по т. 1 от същата, отнасящи се за юридическото лице.

Обръщаме внимание, че заявления за предоставяне на мери, пасища и ливади по този ред, подадени след определения срок, ще останат без разглеждане.

 

Образец заявление може да изтеглите от ТУК.

Приложение № 1-образец може да изтеглите от ТУК.

Приложение № 2-образец може да изтеглите от ТУК.

Приложение № 3- Декларация-образец може да изтеглите от ТУК.

Списък на свободните мери и пасища от ОПФ и чл. 19 може да изтеглите от ТУК.

Списък на свободните ливади от ОПФ и чл. 19 може да изтеглите от ТУК.