Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  Л О В Е Ч

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед №660/10.05.2017 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 29.05.2017 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: Заведение за хранене и развлечение – сграда с идентификатор 43952.511.54.33, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 43952.511.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с площ от 150 кв.м., в т.ч. зала за консумация с площ 68 кв.м., спомагателни и обслужващи помещения с площ 82 кв.м., находяща се в ж.к. „Младост”, гр. Ловеч, актувана с АЧОС №53176/13.05.2011 година.

Начална тръжна месечна наемна цена: 468,00 (четиристотин шестдесет и осем) лева без ДДС.

Депозит за участие: 200,00 (двеста) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.                                                                                                                                                                           

Цената на тръжната документация е 36,00 (тридесет и шест) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 26.05.2017 г. в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите”.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 31.05.2017 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 30.05.2017 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 323 в сградата на Община Ловеч.