Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед № 664/12.05.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №385/29.03.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 31.05.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.521.775 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, гр.Ловеч, община Ловеч, одобрен със Заповед № 96/19.03.2003 г. на Областен управител Ловеч, вид на територията-селско стопанство, начин на трайно ползване-лозови насаждения /нетерасирани/, категория на имота-девета, с площ от 616 кв.м., при съседи: 43952.521.322 – овощна градина, 43952.521.328 – лозе и 43952.521.630 – полски път, съгласно скица № 04-93/14.03.2017 г. издадена от Община Ловеч и АЧОС № 54774/02.03.2017 г.     

 Начална тръжна цена 1 850,00 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева без ДДС  и депозитна вноска за участие 190,00 /сто и деветдесет/ лева.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 30.05.2017 г. в касата на Община Ловеч.

В случай, че не се явят кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 05.06.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 02.06.2017 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.